Details

Characterisation of pollutants in stormwater treatment facilities

by Karlsson, Kristin, PhD

Abstract (Summary)
Syftet med denna avhandling är att öka kunskapen om föroreningar i olika reningsanläggningar för dagvatten samt underhåll av dessa anläggningar. Detta har gjorts genom att studera metallkoncentrationer, fraktionering och toxicitet i vatten och sediment från dagvattendammar, magasin och rännstensbrunnar i olika områden samt under tömningen av flera rännstensbrunnar och en damm.Den högsta koncentrationen av metaller i vattenfasen hittades i rännstensbrunnarna jämfört med dammar och magasin. Resultatet visade att metallerna var till största delen associerade med partiklar. Dammarna visade de högsta  metallkoncentrationerna i sedimentet och den högsta andelen små partiklar jämfört med magasinen och rännstensbrunnarna. Två dammar och ett magasin visade förhöjda halter av Cu, Ni och Zn i sedimentet jämfört med de andra undersökta anläggningarna vilket stämmer överens med att dessa anläggningar har högre trafikbelastning. Generellt så skiljer sig fraktioneringen av metaller mellan de olika anläggningarna där dammarna har högre procent av rörliga metaller jämfört med magasinen och brunnarna. Alla anläggningar visar att Cr är minst rörlig medan Cd är mest tillgänglig i dammarna medan Zn är mest tillgänglig i magasinen och Cu är mest tillgänglig i rännstensbrunnarna. De anläggningar som har hög metallkoncentration har också hög procent mobila metaller. Resultatet visade att för de flesta metaller var den oxiderade och reducerande fraktionen viktigast. Resultatet från fraktioneringen visar att mellan 45-96% av alla metaller (utom Cr och Ni) är rörliga i anläggningarna och kan därför bli hot mot miljön om anläggningarna inte sköts om på ett lämpligt sätt. Det visade sig att det bara var vatten från en rännstensbrunn som var toxiskt för bakterien, Vibrio fisheri, medan sedimenten i alla anläggningar visade sig vara toxiskt. Dammarna visade den högsta toxicitet därefter magasinen och sist rännstensbrunnarna. Både metallkoncentrationerna i vattnet och sedimenten från anläggningarna överskred en eller flera av de riktlinjer som jämfördes. Generellt så stämde inte metallkoncentrationerna och riktlinjerna överens med resultatet från toxicitetstesterna. För att göra en noggrann och riktigt utvärdering av anläggningarna är det därför viktigt att både utföra kemiska analyser och toxicitetstester. Alla anläggningar behöver underhållas för att de ska fungera på rätt sätt och därför är det viktigt att avlägsna det sediment som ansamlas. Under tömningen av rännstensbrunnar och dammen ökade koncentrationerna av metaller och PAH i vattenfasen vilket gjorde att den blev farligare efter tömningen än före. Däremot så förändrades inte koncentrationerna i sedimenten. Rännstensbrunnarna från bostadsområdet visade sig ha högre metallkoncentrationer i vattenfasen än rännstensbrunnarna i centrum. På grund av den höga halten av metaller och PAHer i vattenfasen som bildas under tömningen, ska detta vatten inte tömmas tillbaka i brunnarna utan den måste bli renad. Med avseende på resultaten så rekommenderas en årlig tömning av rännstensbrunnarna. Källidentifieringen visade att metallerna Cu, Pb, Zn, Ni, Cd and Hg och PAH var anrikad i rännstensbrunnarna vilket indikerade på att de kommer från antropogena källor.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:978-91-86233-80-8

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.