Details

Catalytic diboration reaction towards the organic functionalization

by Ramírez Artero, Jesús

Abstract (Summary)
Els compostos organoborats són intermedis de reacció molt valuosos en síntesi orgànica, degut a que lenllaç carboni-bor pot ser derivatitzat de múltiples maneres. La diboració catalitzada dalquins i alquens ha estat ampliament estudiada en els darrers quinze anys, essent la diboració catalitzada dalquins un procés en el que shan obtingut elevats rendiments i activitats. No obstant això, en la diboració catalitzada dalquens la presència de la reacció secundaria de b-eliminació de H sempre sha presentat com un seriós inconvenient, impedint un bon compromís entre activitat catalítica i quimioselectivitat. En el primer capítol de la present tesi es recull levolució a través de la bibliografia de les reaccions de diboració dalquens i alquins, els diferents metalls i lligands utilitzats en la reacció catalítica de diboració i els estudis mecanístics que shan realitzat fins a data davui. Tanmateix, shan posat de manifest les diferents derivatitzacions que shan dut a terme a partir dintermitjos organoborats. També es descriu breument la tècnica de les microones. Com a punt final del capítol, sintrodueixen els objectius de la tesi,incloent-hi el desenvolupament de nous sistemes catalítics que millorin lactivitat, quimioselectivitat i enantioselectivitat dels catalitzadors reportats prèviament en la reacció de diboració catalítica, lestudi del mecanisme de la reacció de diboració dalquens catalitzada per rodi, i la busqueda de nous mètodes de fluorofuncionalització desters vinic(bisboronics). En el segon capítol es descriu lactivitat, quimioselectivitat i enantioselectivitat de diferents precursors catalítics en la diboració catalitzada dalquens i alquins. En el primer apartat es porta a terme un estudi en profunditat de la diboració dalquens catalitzada per compostos de Rh(I), observant-se que en aquest cas els efectes estèrics en el diborà tenen un efecte dramàtic en la quimioselectivitat de la reacció. També sobserva que el lligand
Bibliographical Information:

Advisor:Fernández Gutiérrez; Elena; Bo Jané; Carles

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de química física i inorgànica

ISBN:

Date of Publication:12/03/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.