Details

Catalytic asymmetric hydroboration reaction of alkenes. Recycling of a catalyst

by Segarra González, Anna Maria

Abstract (Summary)
Resum de la tesi titulada: Catalytic asymmetric hydroboration reaction of alkenes recycling of a catalyst. Si ens preguntem per la importància de les molècules asimètriques és just reconèixer que el món és quiral. La majoria de compostos orgànics que pertanyen als aromes, cosmètics, fàrmacs, nutrients, perfums, pesticides i vitamines, són alguns exemples de productes que tenen els seus principis actius en molècules enantiomèricament pures. La síntesi asimètrica és leina que ens permet generar substàncies òpticament actives a partir de substrats de fàcil accessibilitat, mitjançant lacció dun agent quiral. En aquest context, la catàlisi asimètrica pren importància no només per la capacitat de que un catalitzador format per un complex organometàl·lic, augmenti la velocitat de la reacció, sinó perquè permeti obtenir únicament o de forma majoritària lenantiòmer desitjat. Actualment, cada cop més es va prenent consciència de la necessitat de desenvolupar processos respectuosos amb el medi ambient alhora que la indústria demanda que aquests siguin de baix cost. Lestudi de la capacitat de recuperar el sistema catalític homogeni del medi de reacció és de gran interès pel desenvolupament de reaccions versàtils i igualment eficaces per a una possible aplicació posterior en làmbit de la indústria on sutilitzen elevades quantitats de catalitzador. El reciclatge, doncs, es presenta com una solució neta i senzilla que permet disminuir les despeses econòmiques i reduir limpacte mediambiental. Al llarg daquesta tesi el lector pot diferenciar dos objectius principals: 1) lestudi en profunditat de la reacció catalítica dhidroboració asimètrica, el coneixement del cicle catalític de la reacció, fa possible entendre lactivitat i selectivitat del sistema catalític juntament amb el paper dels substrats i dels reactius, i 2) el desenvolupament de sistemes catalítics heterogenitzats que permeten el seu reciclatge. Per assolir aquests objectius es va plantejar lestudi del mecanisme de la reacció dhidroboració catalítica asimètrica la qual es va estendre a diversos substrats (vinilarens i perfluoroalquens). A més a més, es van estudiar diferents sistemes catalítics catiònics de Rh i Ir immobilitzats en argiles tipus esmectites (montmorillonita K-10 i bentonita) i en suports sintètics (silanotriolats de sodi) per ser aplicats en diverses reacció catalítiques heterogenitzades (hidroboració, sonogashira i dihidroboració).
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Fernández Gutiérrez, M. Elena

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de química física i inorgànica

ISBN:

Date of Publication:06/29/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.