Details

Canvis residencials i moviments migratoris en la renovació poblacional de Barcelona

by López Gay, Antonio

Abstract (Summary)
Des de lexplosió industrial i urbana de Barcelona, coneguda a partir del segon terç de segle XIX, el territori municipal central havia experimentat un creixement continu de població fins a finals de la dècada de 1970, un augment cimentat en la incessant aportació de la variable migratòria. Coincidint amb la saturació de la trama urbana municipal, el volum de població assolí el seu sostre, un moment al que va prosseguir un període de pèrdua defectius, aturat recentment com a conseqüència de la transnacionalització dels fluxos migratoris. La present Tesi Doctoral semmarca en el context daquesta Barcelona saturada, un període en què la redefinició de lestructura sociodemogràfica de la població que resideix a la ciutat no només és conseqüència de les característiques dels individus que sincorporen a la ciutat, sinó també dels que labandonen. El treball es proposa lestudi de les característiques sociodemogràfiques dels migrants que han passat per la ciutat de Barcelona, i així poder identificar lexistència duna hipotètica selectivitat migratòria que filtra als individus que participen als fluxos migratoris barcelonins en funció dels seus trets sociodemogràfics. Sintetitzant, contrasta el perfil dels emigrants, immigrants i dels residents que canvien dhabitatge a linterior de la ciutat central, i analitza la incidència de la migració en la redefinició de les característiques de la població que resideix a Barcelona. La investigació sestructura en tres grans apartats. El primer retrocedeix fins a lexplosió industrial i urbana de Barcelona per encetar un recorregut per la història demogràfica de la ciutat duna forma integrada. Sanalitza la incidència dels components demogràfics en levolució de la població i sidentifica la singularitat del comportament de la migració en les dues darreres dècades del segle XX, període en què sinsereix la major part del treball. En abastar un període temporal tan ampli, la reconstrucció demogràfica ha estat complexa i ha necessitat duna minuciosa tasca de recopilació de les diferents fonts destocs i de fluxos. La segona part de la Tesi Doctoral aprofundeix en l estudi de la dinàmica migratòria i residencial daquest darrer període, integrant també la dimensió dels canvis dhabitatge que es realitzen a linterior de Barcelona, un aspecte poc introduït en la literatura sobre mobilitat residencial a la ciutat. Lapartat senceta amb la revisió des duna perspectiva demogràfica del procés de desconcentració de les principals metròpolis espanyoles, satura en lanàlisi de les migracions i de la mobilitat residencial de la ciutat central en la relació amb la resta de la metròpoli, Catalunya i Espanya, continua amb lestudi de les implicacions de la participació de la població estrangera en els fluxos residencials metropolitans i finalitza insinuant ladveniment duna possible nova etapa recentralitzadora que podria estar coneixent la ciutat central. Finalment, la tercera part es configura com el cos principal de la recerca. Lapartat es planteja lestudi de la selecció sociodemogràfica que sexerceix sobre els migrants que incorporen la ciutat central com a origen o destinació del canvi de residència. Amb lanàlisi del 100% de les microdades censals catalanes de 2001, els resultats ratifiquen lexistència dun filtre migratoris exercits per la ciutat central, de forma que les característiques sociodemogràfiques dels individus que han inclòs el municipi de Barcelona en el seu itinerari residencial són diferents en funció del tipus de moviment realitzat. Aquesta diversa composició dels fluxos migratoris ha determinat les característiques de la renovació de la població de Barcelona, i ha redefinit, per tant, la seva estructura sociodemogràfica del present.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Cabré i Pla, Anna; Recaño Valverde, Joaquín

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:431 departament de geografia

ISBN:

Date of Publication:04/24/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.