Details

CPM - strategi : Planering, utveckling och implementering utav en övergripande Business intelligence strategi

by Berntsson, Alexander

Abstract (Summary)

Syftet med denna uppsats är att ta fram en Corporate Performance Management strategi som man kan nyttja för att ändra organisationsstrukturen till att uppnå en mer holistisk struktur med hjälp utav Business intelligence verktyg. Helt enkelt hur man skapar en helhet inom organisationen med en Business intelligence strategi. Den forskningsfråga som författaren har fokuserat mest på involverar hur man utvecklar och implementerar en CPM-strategi. De andra frågorna utreder vilka fördelar som finns med att införskaffa en CPM strategi och vilka Business intelligence verktyg som används i en CPM-strategi. I denna uppsats utförs en studie om begreppet Corporate Performance Management och kunskapsbidraget är en strategi för hur man utvecklar och implementerar CPM. Manuella sökningar efter litteratur ifrån olika bibliotek har granskats och både böcker och artiklar har hittats. Internet har självklart använts till att söka efter datorbaserad information och författaren har hittat relevanta artiklar. Forskningsfrågorna har också besvarats genom att utföra intervjuer med leverantörer och en forskare inom CPM. En kognitiv forskningsprocess har bedrivits där en inledande diskussion har inspirerat fram forskningsfrågor som har lett vidare till att en förstudie har genomförts. Informationen ifrån denna har i sin tur lett fram till en problemdiskussion, nya forskningsfrågor och ett nytt syfte.

Fördelarna med en CPM-strategi är att man kan organisera, automatisera och analysera processer och system, detta förenar organisationens olika enheter för att kunna fatta beslut som är det bästa för organisationen som helhet och gör så att användaren kan effektivisera sin arbetsdag och få mer tid för andra viktiga arbetsuppgifter med mera. En CPM-strategi består först utav att man gör en första övergripande analys av verksamheten för att kunna ta fram en strategi. Man jobbar effektivt med taktiska och operativa frågor. Därefter utvecklas en kravspecifikation vilken inkluderar en omfattande kravanalys. Viktiga moment är intervjuer med anställda samt öppna diskussioner med personalen. Nästa moment är att CPM-strategin designas genom att verksamheten modelleras upp och arkitekturen bestäms. I nästa steg utvecklar man systemet, det finns olika lösningar att ta till sig. En lösning är att använda sig utav en lokal leverantör som erbjuder en färdig standardlösning, en annan lösning är att utveckla systemet inhouse eller outsourca till ett låglöneland. Därefter så sker själva implementationen och testningen utav strategin och då finns det ett antal steg som man följer, implementationen bygger dock mycket på erfarenheter ifrån tidigare projekt och det finns inga riktiga mallar för hur detta ska ske. Personalen utbildas därefter på nya lösningar som har utarbetats, utan denna kunskap så kommer de kanske inte att kunna använda den. Då den egna verksamheten och omvärlden förändras hela tiden så måste man hela tiden ha en grupp som stödjer underhållet utav CPM-strategin. Det mest kända Business intelligence verktyget inom CPM är Excel och det vanligaste användandet är olika rapporter.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:bi bpm cpm strategi organisationsstruktur balanserade styrkort informatics computer and systems science informatik data och systemvetenskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.