Details

COPE - en föräldrautbildnings betydelse för samspel

by Kungur, Julia

Abstract (Summary)

Syftet med denna studie är att undersöka hur föräldrar upplever att deltagandet i en föräldrautbildning har påverkat samspelsförmågan och relationen till sitt/sina barn. Undersökningen vill skapa en förståelse för betydelsen av stöd till föräldrar i form av föräldrautbildningar när det gäller att förhindra utvecklingen och fortgången av riskbeteenden hos barn. Undersökningens övergripande frågeställningar är följande; Hur upplever föräldrar som deltagit i en föräldrautbildning att de samspelar med sina barn?, Har insatsen inneburit några förändringar i jämförelse med hur det såg ut tidigare? samt Vilka nya verktyg och användbara strategier anser föräldrarna att de fått efter genomförd föräldrautbildning? I studien har kvalitativ metod använts. Metodvalet grundas i ambitionen att få en djupare insikt i intervjupersonernas specifika upplevelser och erfarenheter. Undersökningspopulationen utgörs av tre kvinnor som var och en intervjuades under cirka en timmes tid. Urvalskriterierna för undersökningenheterna var att de skulle ha deltagit i föräldraprogrammet COPE. De resultat som framkom tolkades utifrån tidigare forskning samt valda teorier; social inlärningsteori samt systemteori. Samtliga respondenter visade sig ha positiva erfarenheter av COPE, upplevde någon form av förändring i jämförelse med tidigare och ansåg sig ha haft nytta av föräldrautbildningens metoder. Ett övergripande mönster tydde på att föräldrarna upplevde att samspelet med barnen förbättrats, och nämnde då framför allt kommunikationen som den mest utmärkande förändringsfaktorn.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Mittuniversitetet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:samspel cope föräldrautbildningar prevention

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.