Details

Broar med integrerade landfästen

by Pétursson, Hans

Abstract (Summary)
Broar med integrerade landfästen har blivit allt populärare i bl.a. USA, Kanada och Storbritannien. Den främsta orsaken sägs vara de låga underhållskostnaderna. I Sverige har broar med integrerade landfästen byggts på ett fåtal platser. Syftet med rapporten har varit att ta undersöka om brotypen passar för svenska förhållanden. Med integrerade landfästen menas att överbyggnad och landfäste byggs samman till en samverkande enhet. Grundläggningen görs med flexibla pålar som gjuts in i överbyggnaden. Rapporten innehåller en litteraturstudie, resultat från fullskaleförsök av stålpålar, analysmetoder, erfarenheter från byggandet av en bro samt kostnadsjämförelse mellan olika brotyper. Fokuseringen ligger på samverkansbroar grundlaggda på X-pålar
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2000

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.