Details

Bravidadomen : om en byggherres möjlighet att hoppa i kontraktskedjan

by Söderström, Frida

Abstract (Summary)
Uppsatsen skall utreda och analysera en byggherres rätt till ersättning från en vårdslös underentreprenör när det föreligger samordnad generalentreprenad med AB 92 som avtalsvillkor mellan byggherren och generalentreprenören. Uppsatsens utgångspunkt är Bravidadomen, där en byggherre inte gavs rätt att utfå ersättning från en vårdslös underentreprenör. Flera frågor blir aktuella, t ex om det föreligger något avtalsförhållande mellan en byggherre och en underentreprenör och vilka avtalsvillkor som i så fall skulle vara tillämpliga dem emellan. Vidare undersöks om en underentreprenör kan hållas ansvarig gentemot en byggherre på utomobligatorisk grund, samt huruvida en skadelidande kan välja att utfå ersättning från skadevållaren på kontraktsrättslig eller på utomobligatorisk grund. 2 Nyckelord Keyword Bravidadomen, Entreprenad, AB 92, Hopp i kontraktskedjan, Harald Ullman 3 Språk Language XSvenska/Swedish Engelska/English Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska institutionen 581 83 LINKÖPING Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport ____ ISBN Datum Date 2004-09-07 ISRN Affärsjuridiska programmet 2004/36 Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN URL för elektronisk version http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2004/aj p/036/ Titel Title Författare Author Bravidadomen - om en byggherres möjlighet att hoppa i kontraktskedjan The Bravida case – does a principal in a building project have the possibility to jump in the contractual chain? Frida Söderström Sammanfattning Abstract This paper will investigate and analyze if a principal in a building project has the possibility to jump in the contractual chain and claim damage from a subcontractor who has been negligent. Standard form contract AB 92 is conditions of contract between the principal and the main-contractor. The starting point is the Bravida case, in which a principal in a building project was not given the possibility to receive compensation from a sub- contractor who had been negligent. Several questions become relevant. I.e. if a contractual relation is present between a principal in a building project and a sub-contractor and which conditions of contract that would be applicable if there is a contractual relation. Further questions are, if a sub-contractor can be liable to a principal in a 4 building project on non-contractual basis and if a claimant can choose to receive compensation from the liable to the damage on contractual or non-contractual basis. Nyckelord Keyword The Bravida case, Building project, AB 92, Jumping in the contractual chain, Harald Ullman 5 Innehållsförteckning 1.INLEDNING........................................................................................................................... 3 1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 3 1.2 Problemdiskussion ...........................................................................................................4 1.2.1 Problemfrågor........................................................................................................... 5 1.3 Syfte ................................................................................................................................. 6 1.4 Terminologi...................................................................................................................... 6 1.5 Disposition ....................................................................................................................... 6 2. METOD.................................................................................................................................. 8 3. BRAVIDADOMEN............................................................................................................... 9 3.1 Yrkanden och grunder i målet.......................................................................................... 9 3.2 TR:s domslut och domskäl............................................................................................. 10 3.3 HovR:s domslut och domskäl ........................................................................................ 11 3.4 Länsförsäkringars överklagande till HD ........................................................................ 13 4. ALLMÄNNA SKADESTÅNDSRÄTTSLIGA REGLER FÖR
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:the bravida case building project ab 92 jumping in contractual chain

ISBN:

Date of Publication:01/01/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.