Details

Borderline personlighetsstörning ur ett livsvärldsperspektiv : en litteraturstudie The life perspective of borderline personality disorder : a literature study

by Fasth, Jeanette; Flöjt, Jessica

Abstract (Summary)

Borderline personlighetsstörning (BPS) är en psykiatrisk diagnos som kännetecknas av emotionell instabilitet och problem med relationer. Både anhöriga och vårdpersonal uttrycker svårigheter i kontakten med en person som har BPS. Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa och belysa forskning och självbiografier som beskriver hur personer med BPS upplever sin livsvärld. För denna studie användes en kombination av två metoder, en litteraturstudie av empiriska studier och analys av självbiografier. Fyra teman utgör resultatet: hur de upplever affekter, att leva med känslomässig smärta. Deras syn på relationer, hur de upplever diagnosen som användbar eller inte och hur de upplever vårdkontakt. Resultatet kan tillämpas i klinisk praxis. Genom att se självskadebeteende som en copingstrategi för emotionell smärta kan relationen mellan sjuksköterska och patient underlättas. Att möta patienten med respekt, förståelse och en bekräftande attityd är eftersträvansvärt, likaså att hjälpa patienten att hitta bättre strategier för att hantera emotionell smärta.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:borderline personality disorder life experience nurse personlighetsstörning livsvärld sjuksköterska nursing omvårdnad

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.