Details

Bloggning- en ny pjäs i marknadsföringsspelet. : En kvalitativ studie av företagsbloggen som kanal för marknadskommunikation.

by Koutcherova, Maria; Witenheim, Nadinne

Abstract (Summary)

 

Bloggen har under senare år vuxit i popularitet, både bland privatpersoner och företag. En mängd praktiker har hyllat bloggen som det nya kommunikationsmediet inom marknadsföring, främst på grund av bloggens potential att skapa förtroende och bygga dialog med företagets kunder.

Marknadsföringen har idag blivit mer utmanande och företagen får allt svårare att vinna kundernas uppmärksamhet i dagens informationstäta samhälle. Kraven på företagens kommunikation förändras: kunderna vill bli talade med istället för till och det finns ett tilltagande behov av att kommunikationen ska bygga förtroende med externa publiker. En trend som kan uppfattas är att alltfler företag går mot ett relationsorienterat synsätt av marknadsföring för att knyta kunderna närmare sig.

Trots företagsbloggens ökande populäritet är de många företag som väljer att inte blogga. Orsakerna menas vara rädsla för exponering. Forskningsområdet är tämligen outforskat.

Syftet med uppsatsen är att undersöka om bloggen som marknadskommunikationskanal kan användas för att skapa förtroende och dialog. Fokus ligger i att hitta indikationer på att bloggar används för att skapa förtroende och dialog, samt företagens upplevda nytta av det eventuella förtroende- och dialogskapandet genom bloggen. För att svara på syftet undersöks tre svenska kommunikationsföretag: Åkestam Holst, Henrik Skotth Konsult AB och Kompago. Analysen sker med utgångspunkt från relevanta teorier. Intervjuer med de ansvariga bloggförfattarna och insamling av bloggtexter har genomförts för att svara på syftet. Undersökningen sker ur ett företagsperspektiv.

Resultaten indikerar starkt på att bloggen har stora möjligheter att skapa förtroende och bygga dialog, samt att de undersökta kommunikationsföretagen använder bloggen för de ändamålen. Den bloggrelaterade nyttan som företagen upplevt är stärkande av det egna varumärket, mervärde i befintliga relationer och initierande av nya.

Undersökningens resultat ämnar sprida ljus över bloggen som marknadskommunikationskanal. Då uppsatsen endast belyser företagens perspektiv och därigenom inte kan fastställa att förtroende och dialog verkligen skapas, är rekommendationer för framtida forskning att undersöka kundens perspektiv.

 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:blogging marketing trust dialogue relationship communication business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.