Details

Bioanalitinio metodo validacija atliekant dviej? antimaliariniu veikimu pasižymin?i? tiazolo jungini? kiekybin? nustatym? bei validuoto metodo pritaikymas farmakokinetiniuose tyrimuose su žiurk?mis

by Kežutyt?, Toma

Abstract (Summary)
Maliarija išlieka viena iš didžiausi? globalini? 21 amžiaus sveikatos problem?, palie?ian?i? daugiau kaip 40% pasaulio populiacijos. Šios situacijos pagrindine priežastimi yra multirezistentišk? egzistuojantiems antimaliariniams vaistams Plasmodium padermi? paplitimas. Be to, Anopheles genties moteriškos lyties uodai, pernešantys maliarijos suk?l?jus, pasižymi rezistentiškumu daugeliui insekticid?, o antigeninis parazito polimorfizmas neleidžia sukurti efektyvios vakcinos. Tod?l nauji antimaliariniai vaistai yra b?tini siekiant ?veikti maliarijos problem?.

Darbe tirti du potencial?s antimaliariniu veikimu pasižymintys monotiazolo junginiai (T1 ir T2), imituojantys cholino strukt?r? ir inhibuojantys de novo fosfatidilcholino biosintez? parazite.

Buvo sukurti monotiazolo jungini?, T1 ir T2, kiekybinio nustatymo biologin?se matricose metodai, kuri? didel? jautrum?, preciziškum? bei tikslum? s?lygojo skys?i? chromatografo-mas?s spektrometro su elektropurkštuviniu jonizatoriumi panaudojimas. Atlikta T1 ir T2 kiekybinio nustatymo metodo žmogaus kraujyje ir plazmoje pilna validacija bei T1 ir T2 kiekybinio nustatymo metodo žiurki? plazmoje ir eritrocituose dalin? validacija. Validuotas metodas pritaikytas plazmos ir eritrocit? tiriamiesiems pavyzdžiams, gautiems ikiklinikini? farmakokinetini? tyrim? metu, analizuoti. Farmakokinetiniai tyrimai atlikti su žiurk?mis po intravenin?s T2 junginio injekcijos. Apskai?iuoti T2 junginio farmakokinetiniai parametrai rodo, jog b?tini tolimesni

This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Briedis, Vitalis; Bressolle, Francoise; Sapragonien?, Marija; Marksien?, R?ta; Kiliuvien?, Guoda; Savickas, Ar?nas; Janulis, Valdimaras; Vainauskas, Paulius; Tarasevi?ius, Eduardas; Radži?nas, Raimondas; Kaduševi?ius , Edmundas

School:

School Location:

Source Type:Master's Thesis

Keywords:Maliarija, validacija, farmakokinetinis tyrimas

ISBN:

Date of Publication:06/12/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.