Details

Beyond process management :exploring organizational applications and complex adaptive systems

by Palmberg, Klara, PhD

Abstract (Summary)
Början av 2000-talet har i många avseenden påverkats av utvecklingen av informationsteknologi som i sin tur har påverkat hur vi kommunicerar och förutsättningarna för organisationer. Nya former av organisering utvecklas för att möta de förändrade förutsättningarna. Motsvarande förändringar verkar dock inte ha skett när det gäller hur organisationer leds och styrs. Syftet med avhandlingen är att bidra till utvecklingen av förståelse och metaforer för ledning och styrning av de former för organisering som utvecklas som ett svar på förändringar vad gäller bl.a. ökade krav på effektivitet, flexibilitet och innovation. Syftet har preciserats i form av två mål: (1) att utforska och beskriva organisatoriska implikationer av processledning, och (2) att utforska och beskriva komplexa adaptiva system utifrån ett perspektiv av organisatorisk ledning och styrning. Den teoretiska referensramen har koncentrerats till tre områden: utvecklingen av kvalitetsledning, beskrivningar och definitioner av processledning, samt komplexa adaptiva system som metaforer för att leda och styra organisationer. Sex artiklar är bilagda till avhandlingen, vilka bygger på fyra fallstudier och en litteraturstudie. Den första studien utforskar sju organisationer som i tidigare studier uppgett att de aktivt arbetade med processledning. Den andra studien baseras på tre organisationer som varit framgångsrika i sitt kvalitetsarbete. De två sista fallstudierna utforskar organisationer valda utifrån att de varit framgångsrika exempel: studie tre beskriver Agria Djurförsäkring, mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet två gånger, och skolsystemet i Nacka kommun som fått flera nationella utmärkelser för sina resultat beskrivs i studie sex. En slutsats är att det för närvarande inte finns några utbredda och etablerade definitioner av processledning, däremot har två olika grupperingar identifierats. Övergången från funktions- till processorienterad organisation beskrivs resultera i en matrisstruktur som omfattar både ett funktionellt orienterat och processorienterat perspektiv på verksamheten, något som skapar en konstruktiv dynamik. En implikation av resultaten är att komplexiteten i organisationen ökar när man inför processledning. Möjligheter att använda kunskapen kring komplexa adaptiva system (KAS) för att utveckla metaforer för ledning och styrning av organisationer presenteras och diskuteras. Egenskaper hos KAS, liksom angreppssätt för att leda och styra organisationer som KAS, identifieras och beskrivs. Slutligen presenteras en tentativ, konceptuell modell för att leda och styra organisationer som KAS.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:978-91-86233-62-4

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.