Details

Beviel?s prieigos MAC protokolo adaptacija realaus laiko duomen? srautams

by Pavilanskas, Lukas; Pavilanskas, Lukas

Abstract (Summary)
Mokslo problemos aktualumas. Pla?iajuost?s licencijuojam? dažni? beviel?s technologijos, kurios paprastai skirtos vartotojams teikti komercines multimedijos ir balso paslaugas, yra per brangios vystant prieigos tinklus, kuriuose sutinkama didel? vartotoj? koncentracija. D?l to šios technologijos dažniausiai naudojamos tik komercini? balso paslaug? tiek?j?. Labiausiai tinkama alternatyva – yra IEEE 802.11 technologijos, kuri? naudojimas moderni? telekomunikacij? tinkl? išpl?timui ?vairiose tipin?se s?lygose yra pastebimai auganti telekomunikacij? rinkos dalis. Ši technologija greitai išplito ir tapo populiari verslo, nam?, „paskutin?s mylios“ ir kituose tinkl? vystymo sprendimuose.

Modern?jant Interneto technologijoms, telekomunikacij? tinkluose ?sivyrauja multimedijos požymi? turintys srautai, kuri? sukurtoms specifin?ms s?lygoms IEEE 802.11 technologijos n?ra pritaikytos. Tod?l svarbu kurti naujus, ribines galimybes išnaudojan?ius, bet specifikacijos nekei?ian?ius protokolus, kurie leist? rinkoje esan?i? ?rang? adaptuoti realaus laiko srautams.

Disertacijoje naudojama IEEE 802.11 MAC protokolo technologini? s?naud? ?takos vertinimo metodika nebuvo taikoma. Šis vertinimo b?das leidžia ?vertinti fizinio resurso už?mimo racionalum? ir numatyti IEEE 802.11 protokolo modifikavimo kryptis. Pateiktas sinchroninis vartotoj? prieigos adaptacijos balso perdavimams b?das leidžia racionaliai panaudoti IEEE 802.11 protokol? balsui adaptuotose vartotoj? prieigose. Tod?l, galima teigti,

This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Kajackas, Algimantas; Martavi?ius, Romanas; Paulikas, Šarunas; Rimas, Jonas; Dzemyda, Gintautas; Navakauskas, Dalius; Pocius, Ri?ardas Visvaldas; Ragauskas, Arminas

School:

School Location:

Source Type:Master's Thesis

Keywords:IEEE 802.11, WLAN, Beviel? prieiga, Vartotoj? tinklai

ISBN:

Date of Publication:06/27/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.