Details

Beslutsfattarens egenskaper i relation till internationaliseringsprocessen : En studie av ett svenskt småföretag med växande varuexport

by Collenius, Fredrik; Eriksson, Niclas

Abstract (Summary)

Vid sin tillkomst är de flesta företag små. Av den anledning kan man anta att det, inom företaget, finns en huvudsaklig beslutsfattare som i slutändan står för de allra viktigaste besluten. Denna person borde således vara den som avgör huruvida ett företag ska initiera export, det vill säga han eller hon fattar det första internationaliseringsbeslutet. Beslutsfattarens entreprenörsdrag blir därför intressanta, då en person med sådan karaktär i större utsträckning torde sträva efter, söka och svara på exportstimuli.

I denna uppsats undersöks beslutsfattarens inverkan på internationaliseringsprocessen i ett mindre svenskt producerande företag utifrån sju parametrar genom en fallstudie. Av dessa sju är tre parametrar sammanfattade i psykologiska faktorer vilka kopplas till beslutsfattarens riskvillighet, attityd och ambition. Tre ytterligare parametrar är de icke-psykologiska vilka utgörs av kunskap, ålder och erfarenheter. Den sista parametern är aktiviteter vilken avser företagets engagemang.

Samtliga parametrar, undantag ålder, har visat sig stå i relation till beslut om internationalisering. Aktiviteter har visat sig särskilt viktig då dessa framförallt skapat organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för expansion. Detta tillsammans med en, hos beslutsfattaren, positiv inställning till handel med utlandet och en ambition att växa är starkt korrelerade med initiering av exportverksamhet. Att dessa parametrar varit viktiga i internationaliseringen för vårt fallstudieföretag är tydligt men deras enskilda inverkan är dock svårare att uttala sig om.

 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:internationalisering export beslutsfattare business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.