Details

Bendra ekonomin? ir kult?rin? erdv? Europos S?jungoje: transformacijos Ryt? ir Vidurio Europoje

by Melnikas, Borisas

Abstract (Summary)
Straipsnyje kompleksiškai nagrin?jami sud?tingi ir prieštaringi bendros ekonomin?s ir kult?rin? erdv?s Europoje formavimosi procesai. Pagrindinis d?mesys skiriamas transformacijoms Ryt? ir Vidurio Europos šalyse kaip esminiam bendros erdv?s visoje Europoje formavimosi veiksniui, pažymint tas transformacij? proces? aplinkybes, kurios lemia ?vairi? visuomen?s sluoksni? ir grupi? lygi? galimybi? sampratos poky?ius bei lygi? galimybi? principus, išreiškia prioritetines vertybes, kurias siekiama ?gyvendinti bendroje ekonomin?je ir kult?rin?je erdv?je Europoje.
This document abstract is also available in English.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:

School Location:

Source Type:Master's Thesis

Keywords:Liberalizavimas Socialin? evoliucija

ISBN:

Date of Publication:03/12/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.