Details

Barns utveckling och lärande utomhus : En studie av hur förskollärare upplever barns utveckling och lärande utomhus

by Stridh, Emma; Yngvesson, Therese

Abstract (Summary)
Examensarbete, 10 poäng Höstterminen 2006 Emma Stridh och Therese Yngvesson Barns utveckling och lärande utomhus - En studie av hur förskollärare upplever barns utveckling och lärande utomhus Childrens development and learning outdoor - A study how pre-schoolteachers experience childrens development and learning outdoor Antal sidor: 35 Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur förskollärare upplever att barns utveckling och lärande främjas, hur de upplever sin roll samt vilka fördelar och hinder de upplever i utomhusverksamheten. För att ta reda på detta genomfördes semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med fem stycken förskollärare med utgångspunkt från en intervjuguide. Resultatet vi kom fram till var att alla förskollärarna hade en positiv inställning till utomhusverksamhet och att barns utveckling och lärande främjas på ett annat sätt utomhus än inomhus. Förskollärarna såg olika på sin roll och nämnde flera olika egenskaper bl.a. att vara vägledande. De såg många fördelar med utomhusverksamhet bl.a. större ytor, lägre ljudnivå samt miljöombyte vilket gynnar barns utveckling och lärande. Däremot hade de svårt att se hinder, de få de upplevde var för stora barngrupper och för lite personal. Sökord: förskola, lärande, utomhusverksamhet, utveckling Postadress Gatuadress Telefon E-post Växjö universitet Universitetsplatsen 0470-70 80 00 lub@lub.vxu.se 351 95 Växjö Förord Barns utveckling och lärande utomhus Förord Ett stort tack till de förskollärare som ställde upp och tog sig tid för en intervju samt delade med sig av sina tankar och upplevelser kring utomhusverksamhet. Vi vill också tacka Jörgen, vår handledare, för alla goda tips och råd samt vägledning under arbetets gång. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. Therese & Emma Växjö, 2007 Stridh, Yngvesson Innehållsförteckning Barns utveckling och lärande utomhus Innehållsförteckning
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:04/20/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.