Details

Barns språkinlärning och utveckling genom drama som metod

by Markovic, Sanjana

Abstract (Summary)
Syftet med detta arbete är att beskriva hur och varför drama används i språkinlärning, samt att se på ämnet som en inlärningsmetod utifrån teorier om inlärning och dramapedagogik. Inledningsvis förklaras dramapedagogikens innebörd och syftet med dess användning. Därefter ger jag en historisk bakgrund om dramat och dess användning i skolan och vid andra undervisningstillfällen. Därpå följer en presentation hur drama berikar dagens språkinlärning. Arbetet består av en litteraturdel och en undersökningsdel. I litteraturdelen introducerar jag olika inlärningsteorier framställda av Jean Piaget, Erik Homburger Erikson, Lev Vygotsky, Noam Chomsky och Matti Bergström. Mot inlärningsteorierna ställer jag dramapedagogikens företrädare som Peter Slade, Brian Way, Dorothy Heathcote och Gavin Bolton. Utifrån dramapedagogiken vill jag visa på att inte bara språkinlärningen gynnas genom drama, utan också vår sociala och individuella utveckling. I undersökningsdelen har jag i form av enkät tagit reda på vad språklärare anser om drama som undervisnings – och inlärningsmetod. Syftet är att få en överblick över dramats förekomst och användning i språkinlärningen i skolan. De redovisade svaren analyseras och jämförs med teorierna om inlärning och dramapedagogiken. Mitt mål är att få en inblick i hur teoriavsnittet speglas i verkligheten. Slutligen redovisar jag mina egna reflektioner och idéer, både kring teoridelen och min egen undersökning. I denna slutdiskussion ställer jag också teorierna om inlärning och dramapedagogiken mot varandra och jämför dem. 1 Nyckelord Keyword Språkinlärning, individuell – och social utveckling, drama, lek, aktivitet, kommunikation, fantasi, insikt 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND 2 2. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 4 2.1. Syfte 4 2.2. Problemformulering/Frågeställningar 4 3. BEGREPP/DEFINITIONER 5 3.1. Vad är dramapedagogik? 5 3.2. Dramapedagogikens mål 6 4. HISTORISKT PERSPEKTIV PÅ DRAMA
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:språkinlärning individuell och social utveckling drama lek aktivitet kommunikation fantasi insikt

ISBN:

Date of Publication:01/01/1998

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.