Details

Barn med koncentrationssvårigheter

by Lundgren, Maria; Hagberg, Åsa

Abstract (Summary)
Detta examensarbete handlar om barn med koncentrationssvårigheter. Det övergripande syftet med arbetet är få en bred kunskapsbas inom området. Metoderna vi använt oss av är litteraturstudier och empiriska studier. För att skapa en ingående förståelse för barn med dessa svårigheter beskriver vi hur olika forskare definierar begreppet, vilka olika typer av koncentrationssvårigheter som finns, samt hur lärare och andra pedagoger kan hjälpa dessa barn. En viktig slutsats som kan dras är att pedagogerna i barnets omgivning måste ha goda kunskaper om, samt vara väl insatta i problematiken för att arbetet ska fungera och ge positivt resultat. Nyckelord Keyword Koncentrationssvårigheter, socio-emotionella problem, DAMP, AD/HD, åtgärdsprogram Sammanfattning Detta examensarbete handlar om barn med koncentrationssvårigheter. Syftet är att få en så bred kunskapsbas som möjligt inom området, som vi kan ha nytta av och utgå ifrån i mötet med dessa barn. För att få en så ingående förståelse som möjligt för problematiken beskriver vi hur olika forskare definierar begreppet, vilka olika typer av koncentrationssvårigheter som finns, samt vad man som lärare och pedagog kan göra för att hjälpa dessa elever. Metoderna vi använt oss av för att uppfylla vårt syfte är litteraturstudier samt intervjuer. I litteraturgenomgången framgår det att elever med koncentrationssvårigheter ofta har problem med uppmärksamheten. De kan ha ett impulsivt beteende och de vet inte hur de ska bära sig åt för att vara ”lagom” aktiva. De har också svårt för att ta till sig instruktioner och regler, vilket är en förutsättning för att skolarbetet ska fungera. Vi presenterar tre olika kategorier av koncentrationssvårigheter: de som har sociala-emotionella orsaker, de som har biologiskt betingade orsaker och slutligen de som är av mer situationsbunden karaktär. Vi redogör dessutom för vilka resurser som bör finnas tillgängliga på skolorna och hur stor betydelse lärarens val av arbetsmetoder och förhållningssätt till elev har. Några nyckelbegrepp i sammanhanget är struktur, gränssättning och uppmuntran. Slutligen har vi i diskussionen försökt knyta samman litteraturgenomgången med de empiriska studier vi gjort och utifrån detta redogöra för våra personliga åsikter samt vad vi kommit fram till under arbetets gång. En slutsats som vi kan dra är att pedagogerna i barnets omgivning måste ha goda kunskaper om, samt vara väl insatta i problematiken för att arbetet ska fungera och ge positivt resultat. INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:koncentrationssvårigheter socio emotionella problem damp ad hd åtgärdsprogram

ISBN:

Date of Publication:01/01/2000

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.