Details

Bankgarantier : särskilt om demandgarantier i svensk rätt

by Ulander, Henrik

Abstract (Summary)
Bankgarantier, framför allt de självständiga s.k. demandgarantierna, är en ännu relativt outforskad företeelse i svensk rätt. I uppsatsen görs en genomgång av olika former och typer av demandgarantier. Uppsatsen innehåller också en jämförelse mellan de accessoriska borgensgarantierna och demandgarantierna. Då demandgarantier har behandlats mer ingående i utlandet, såväl avseende rättspraxis som doktrin, företas också en genomgång av utländsk behandling av dessa garantier. I uppsatsen företas vidare en analys av huruvida det i svensk rätt idag finns någon möjlighet för banken och dess uppdragsgivare, att värja sig mot uppenbart oberättigade krav under en demandgaranti. Nyckelord Keyword Bankgaranti, demandgaranti, on demandgaranti, first demandgaranti, unfair calling, iii Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen 581 83 LINKÖPING Datum Date 2000-06-07 Språk Language X Svenska/Swedish Engelska/English Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport ____ ISBN ISRN Affärsjuridiska programmet 2000/30 Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN URL för elektronisk version http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2000/ajp/030/ Titel Title Författare Author Bankgarantier - särskilt om demandgarantier i svensk rätt Bank Guarantees - With Emphasis on Demand Guarantees Under Swedish Law Henrik Ulander Sammanfattning Abstract Bank guarantees are only scarcely treated under Swedish law. This essay tries to bring order into the world of independent, so called, demand guarantees. The essay contains a comparison between this guarantee and the accessory guarantee. The essay also puts emphasis on the issue of unfair calling of demand guarantees, an issue which has yet to be solved in Swedish courts. The writer argues that guarantors should have the possibility to raise objections if the demand from the beneficiary is deemed to have no conceivable basis and this is clear to the guarantor. Any exception to the principle of independence must, thus, be held very narrow. Nyckelord
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:bankgaranti demandgaranti on first unfair calling

ISBN:

Date of Publication:01/01/2000

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.