Details

Avskaffandet av revisionsplikten : hur kommer det att påverka revisionsbyråerna?

by Melander, Catharina; Thomasson, Camilla

Abstract (Summary)

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om några av revisionsbyråerna i Gävle anser att det nya lagförslaget, om att avskaffa revisionsplikten från och med år 2010 för små aktiebolag, på något sätt kommer att påverka dem och i så fall på vilket sätt. Vårt syfte är även att ta reda på om revisionsbyråerna på något sätt kommer att förändra sin verksamhet om revisionsplikten avskaffas och i så fall på vilket sätt.  Vi har utgått från den kvalitativa metoden i denna uppsats och har utfört muntliga intervjuer med respondenter från ett antal olika revisionsbyråer. Materialet vi fått fram har sedan sammanställts i löpande text, analyserats genom att vi jämfört empirin med den teoretiska referensramen och har till sist resulterat i våra egna slutsatser.  De resultat vi observerat i denna studie är bland annat att revisorer i Gävle inte verkar oroliga inför en oviss framtid. De ser fram emot ett avskaffande av revisionsplikten och har redan börjat förbereda sig inom verksamheten på vad denna förändring kan komma att leda till vad gäller nya typer av uppdrag.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:revisor revision revisionsplikt avskaffande lagförslag business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.