Details

Attityder på byggarbetsplatsen : En studie om den psykosociala arbetsmiljön

by Fröberg, My; Lindow, Johan

Abstract (Summary)

Byggbranschen är en olycksdrabbad bransch. År 2007 skedde 3114 olyckor och 16 dödsfall. Många teorier och förklaringar har gjorts i olika publikationer som visar på problemet. En oro finns inom branschen som riktas mot den höga olycksstatistiken. Det kan vara svårt att lokalisera de brister som orsakar olyckor och ibland kanske man blundar för viktiga faktorer. Därmed uppstår svårigheter att uppnå den nollvision man har som mål för arbetsplatserna.

Denna studies syfte är att lokalisera problem och brister på NCC Construction hus Jönköpings byggarbetsplatser genom intervjuer, enkäter och arbetsplatsbesök. En analys av resultatet kommer att ge förslag till företagets fortsatta arbete att utveckla en säker och trygg arbetsmiljö. Studien fokuserar på hur människans attityder och psykologiska reaktioner leder till brister i säkerheten. Utifrån kontakten med de anställda kan vi sätta oss in i hur personerna påverkas och påverkar situationen på NCC arbetsplatser genom sin attityd och inställning. Olyckorna är i regel påverkade av hur den existerande arbetsmiljön ser ut på arbetsplatsen. En välmående arbetsplats med en stressfaktor som ligger på en acceptabel nivå för alla individer ger grund till en arbetsplats som är säker. Vid en lagom låg stressnivå är alla fokuserade och engagerade i vad som händer. En bra planering och bra ledning kan göra detta möjligt. Stress orsakas inte bara av tidsbrist utan även av en individs personliga välmående på arbetet. Informationen till de anställda är i hög grad betydelsefullt då en delaktighet och uppskattning för det man gör påverkar individer positivt.

NCC Construction hus i Jönköpings anställda har en bra attityd gentemot säkerheten och tycker att företagets engagemang och driv i sin utveckling av arbetsmiljön är god.

Slutsatsen av studien är att många olyckor beror på slarv eller okoncentration. Trots bra attityder till säkerheten begås många ”farliga” misstag som kan orsaka olyckor. Ämnet är aktuellt och viktigt att bearbeta. Mycket kan göras och många frågeställningar behöver ges svar på. Denna bransch som har så hög utsatthet och många riskmoment borde fundera på om priset den just nu betalar är värt det.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:arbetsmiljö building engineering byggnadsteknik

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.