Details

Att utforma strategier i en turbulent miljö : hur kan det bidra till framgång?

by Jernevad, Matilda; Lundman, Helena

Abstract (Summary)
Bakgrund: Flertalet företag verkar idag i en turbulent miljö och den bransch som har kommit att symbolisera turbulens genom media är IT-branschen. Teknologins snabba utvecklingstakt kan ses som den drivande faktorn till dess turbulenta omvärld. En dynamisk miljö förordar att möjligheter bör tas till vara och lyhördheten för signaler på marknaden kan vara av vikt. Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra till förståelse om och hur strategiutformningsprocessen kan bidra till företags framgång i en turbulent miljö. Genomförande: Vi har intervjuat två mjukvaruföretagsleverantörer, ett som har haft framgång och ett som har haft tillbakagång lönsamhetsmässigt de senaste åren. Sekundärdata har insamlats såsom årsredovisningar, hemsidor och broschyrer. Slutsats: Enligt våra undersökningar har vi funnit att bakgrunden till framgång ej kan härledas av hur våra fallföretag utformar sina strategier. I vår studie har det uppdagats att företagen har en strategiutformningsprocess som vi anser förenar de avsiktliga och framväxande strategiutformningsprocesserna. Vidare har stora likheter mellan strategiutformningsprocesser och kaosteorierna urskiljts. Nyckelord Keyword Pia Lindell, kaos, strategi, framgång, turbulens Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen 581 83 LINKÖPING Datum Date 2002-01-17 Språk Language X Svenska/Swedish Engelska/English Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport ____ ISBN ISRN Internationella ekonomprogrammet 2002/6 Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN URL för elektronisk version http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2002/iep/006/ Titel Title Författare Author Att utforma strategier i en turbulent miljö -hur kan det bidra till framgång? To create strategies in a turbulent environment -how can it contribute to success? Matilda Jernevad och Helena Lundman Sammanfattning Abstract Background: Several companies act today in a turbulent environment and the line of business that symbolise turbulence through media is the Information technology industry. The rapid development of technology could be seen as the driving force to its turbulence in the surrounding world. A dynamic environment recommend that opportunities ought to be considered. Purpose: The purpose of this thesis is to contribute to the understanding if and how the processes of creating strategies can contribute to companies success in a turbulent environment. Procedure: We have interviewed two software suppliers, one that has been successful and one that has had retrogression in profitability the last couple of years. Secondary data has been collected as annual reports, homepages and brochures. Conclusions: According to our investigation we have found that the background to success can not be derived from how our case companies create their strategies. It has been found in our study that companies have a process of creating strategies that we consider to combine the deliberate and emergent strategies. Furthermore, similarities between the processes of creating strategies and the chaos theories have been perceived. Nyckelord
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:kaos strategi framgång turbulens

ISBN:

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.