Details

Att undervisa i svenska. En litteraturstudie om teoretiska perspektiv och metodiska konse-kvenser

by Thorburn, Åsa

Abstract (Summary)
Det här arbetet syftar till att fördjupa min kunskap så att jag kan avgöra hur jag skall lägga upp min undervisning i svenska. Jag vill undervisa så att eleverna möts av respekt, känner trygghet och kan utvecklas till harmoniska människor, samt bevarar och utvecklar sin lust att lära. För att fördjupa min kunskap återvänder jag i denna litteraturstudie till källor som inspirerat mig under lärarutbildningen. Jag arbetar utifrån teserna att dessa inspirationskällor har en gemensam teoretisk grund, och att denna grund måste få metodiska konsekvenser. Jag presenterar under rubrikerna ”Människosyn”, ”Kunskapssyn” och ”Språksyn” de grundläggande synsätt som författarna till litteraturen uttrycker. Här framkommer att mina inspirationskällor bl a hämtar tankar från Piaget och Vygotskys teoreier om den aktiva individen som - i interaktion med sin omgivning och med hjälp av språket - själv skapar sin kunskap. Jag finner i litteraturen stöd för tesen att inspirationskällorna präglas av en gemensam teoretisk grund. Jag finner också stöd för tesen att denna grundsyn måste få metodiska konsekvenser, och visar under rubrikerna ”Autentiska inlärningssituationer”, ”Lärarrollen” och ”Det sociala klimatet i klassen” vilka praktiska slutsatser författarna själva drar av sitt teoretiska resonemang. I den avslutande diskussionen ger jag min syn på det beslutsunderlag som arbetet har gett mig inför frågan om hur jag skall lägga upp min undervisning i svenska. Jag redovisar också mina personliga ställningstaganden utifrån detta underlag. Nyckelord Keyword Svenskundervisning, språk, Piaget, Vygotsky, meningsskapande, interaktion, autentiska inlärningssituationer, läs - och skrivinlärning, whole language 3
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:svenskundervisning språk piaget vygotsky meningsskapande interaktion autentiska inlärningssituationer läs och skrivinlärning whole language

ISBN:

Date of Publication:01/01/1999

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.