Details

Att ta risken ur krisen : En textanalys av Kriberedskapsmyndighetens perspektiv på samhälle och säkerhet

by Olsson, Robert

Abstract (Summary)
Författaren analyserar i denna uppsats texter om kris, samhälle och säkerhet, vilka producerats och distribuerats med stöd från Krisberedskapsmyndigheten. Författaren problematiserar att hotet om potentiella, liksom farorna med förverkligade, kriser anses vara så överhängande att en särskild myndighet inrättas med syftet att stärka hela samhällets krisberedskap. Krisberedskapsmyndighetens arbete med samhällets säkerhet betraktas i uppsatsen som en form av riskhantering varmed riskerna med krisen ska lindras eller elimineras. Med ett diskursanalytiskt förhållningssätt till texterna och genom att använda governmentality-teorin söker författaren analysera hur myndigheten beskriver dagens samhälle och dess behov av vissa politiska åtgärder. En av Krisberedskapsmyndighetens centrala uppgifter är att bistå med kunskap och stöd för initierandet av privatoffentlig samverkan. Författaren beskriver och analyserar därför också vad texterna om samverkan mellan det offentliga och det privata innebär för förebyggande krisberedskap och samhällelig säkerhet. En viktig slutsats är att när en viss förståelse av samhälle, kris och säkerhet ges företräde på bekostnad av andra perspektiv, begränsas också de reella möjligheterna till alternativa sätt att skapa säkerhet. Nyckelord Krisberedskap, säkerhet, privat-offentlig samverkan, risksamhälle, governmentality, diskurs Innehåll
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:10/09/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.