Details

Att lånefinansiera managementberoende tillgångar : En fallstudie av ett hotell

by Sallnäs, Malena

Abstract (Summary)

När ett företag vänder sig till en kreditgivare för att få lånefinansiering av en managementberoende tillgång, är det viktigt att driften (management) av tillgången fungerar bra. Det är värdefullt för att kreditgivaren ska ha tillit till att tillgången kan generera den avkastning som krävs för att kunna betala tillbaka lånet. En definition av begreppet managementberoende tillgång kan hjälpa till att bättre förstå en typ av lånefinansieringsprocess som tidigare forskning inte studerat. Begreppet management beroende tillgång är dock svårt att finna i litteraturen. Det finns däremot studier som tar upp hur betydelsefullt sambandet är mellan en tillgång och ett väl fungerande management. En managementberoende tillgång är i denna studie ett hotell som ligger på en plats där det inte finns någon aktiv marknad. Det innebär att hotellets avkastningsvärde till stor del indikerar hur mycket fastigheten är värd. För att hotellet ska ge en god avkastning krävs det att det på ett tillfredsställande sätt leds, styrs och utvecklas via management. Uppsatsens syften handlar om att ur ett företags perspektiv ta reda på hur en managementberoende tillgång kan förstås, vilken betydelse en sådan tillgång har för lånefinansiering och till vilken grad relationer har en roll vid finansiering av en managementberoende tillgång. Studien har inslag av både deduktivt och induktivt angreppssätt. Definiering av begreppet managementberoende tillgång, har till stor del baserats på teori och tidigare forskning och har i och med det ett deduktivt angreppssätt. Resterande del av uppsatsens problemställning har delvis ett deduktivt angreppssätt eftersom den till viss del bygger på tidigare forskning kring traditionellt händelseförlopp vid lånefinansiering. Det induktiva inslaget framkommer i studiens fallstudie med hjälp av fyra kvalitativa intervjuer om hur lånefinansieringsprocessen av en managementberoende tillgång kan se ut och vilken roll relationer har i processen. Managementberoende tillgång definieras i den här studien som: ”En resurs som ett företag har fullständig kontroll över, som är i behov av att företagets ledning, styrning och utveckling sköts på ett för resursen tillfredsställande vis för ökad effektivitet och för att integrera ekonomiska fördelar i framtiden.” Slutsatserna om lånefinansieringsprocessen av en managementberoende tillgång, samt vilken roll relationer har vid processen illustreras i en utifrån studien utvecklad modell. I modellen visas faktorer som påverkar processen och hur relationer och förtroende påverkar den. Faktorerna är; tidigare kontakt mellan företagaren och kreditgivaren, managements färdigheter, tillgångens historik, tillgångens geografiska läge, kreditgivarens principer och finansiell kris. Huvudsaklig slutsats om relationer och förtroende är att kreditgivaren måste ha tillit till att management fungerar för att kunna ge företaget framtida avkastning. När det som nu, råder finansiell kris, är det oavsett managements färdigheter svårt att bilda nya relationer till kreditgivare, eftersom de prioriterar de befintliga kunderna. Modellen och definitionen av managementberoende tillgång är till för att bättre förstå en lånefinansieringsprocess som är komplicerad och svår att förstå sig på.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Umeå universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:management lånefinansiering tillgångar business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.