Details

Att lyssna till sina kunder : Nöjda och lojala kunder som konkurrensfördel

by Elfvengren, Jannica; Eurén, Anna

Abstract (Summary)

Syftet med uppsatsen var att på uppdrag av butiken Trolltyg beskriva företagets kunder utifrån deras grad av tillfredställelse och lojalitet till butiken. Samt att bidra med en bild av butikens styrkor och svagheter och på så vis även bidra med kunskap till företaget för att ge det möjligheter att stärka dess konkurrenskraft. Metoden hade en kvantitativ ansats och en enkät utformades för insamling av data. Vi kom fram till att respondenterna överlag var nöjda med butiken och med det bemötande de fått. De ansåg sig få en rättvis bedömning när det kommer till återköp och de upplevde att känslan de får av butiken är positiv. Respondenterna hade höga förväntningar på butiken som också uppfylldes, och många var så nöjda att de ofta berättade positivt om butiken för andra. Utefter detta drog vi slutsatsen att respondenterna är nöjda och lojala kunder, samt att en grupp, nämligen åldersgruppen 45-60 år, bör uppmärksammas lite extra då de kan anses vara väldigt lojala.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:moment of truth kundnöjdhet lojalitet trolltyg business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.