Details

Att klara av besvärliga elever : strategier ur lärarperspektiv

by Hellman, Carolina

Abstract (Summary)
Min utgångspunkt för det här arbetet har varit att jag under mina praktikperioder upptäckt att det i nästan alla klasser finns besvärliga elever. Med besvärliga elever menar jag elever som har svårt att sitta still, som pratar utan att begära ordet, som har ett negativt kroppsspråk, som inte följer lärarens anvisningar eller på annat sätt stör läraren och de andra eleverna. Syftet med det här arbetet har varit att ta reda på om det finns någon generell metod för att få en bättre inlärningsmiljö för alla parter i klassrummet. Jag har också velat undersöka vilka olika former denna negativitet kan uttryckas i och vad som kan ligga bakom problemet. För att få svar på mina frågor har jag dels intervjuat några lärare i de mellersta årskurserna, dels observerat elever i de utvalda lärarnas klasser. Dessutom gav jag lärarna några fördjupningsfrågor där syftet var att ta reda på hur lärarna formulerar sin kunskap. Resultaten visar att det till största delen handlar om pojkar som är besvärliga, och en tänkbar orsak till det kan vara att skolan inte är anpassad till pojkarna. Det är inte heller så att vissa lärare ”slipper” de besvärliga eleverna, men erfarenhet gör att man hittar mer eller mindre ”säkra kort” i undervisningen. Att ha struktur, ordning och styrning verkar vara en nödvändighet för att få en acceptabel arbetsmiljö. Lärarna anser också att ett gott samarbete med hemmet och lärarkollegiet är av stor vikt. Nyckelord Keyword besvärliga elever, stökiga elever, problemelever, klassrumsmiljö, lärares kunskap, lärarstrategier 2
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:besvärliga elever stökiga problemelever klassrumsmiljö lärares kunskap lärarstrategier

ISBN:

Date of Publication:01/01/2000

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.