Details

Att hantera vad och var samtidigt : Är det befogat att fraktionera den epiepisodiska bufferten från den centrala exekutiven i arbetsminnet?

by Wrede, Åsa

Abstract (Summary)
I studien har två experiment utförts med tyngdpunkt på arbetsminnets komponenter. Experimenten utgår från Baddeleys teori om arbetsminnet som är uppdelat på exekutiva funktioner för kontroll av olika undersystem, en fonologisk loop för auditiv information, ett visuospatialt skissblock för visuell information och en episodisk buffert för integrering av olika typer av information. För att testa dessa komponenter mot varandra utformades ett bildbaserat test för den episodiska bufferten. I experiment 2 ingick även två väletablerade test för kontroll av chunking och Stroopeffekten. Syftet var att kontrollera om det finns något samband mellan den episodiska bufferten och de andra komponenterna i Baddeleys minnesmodell. I experimenten deltog 25 studenter som frivilliga försökspersoner. Resultaten visar att det finns en korrelation mellan Stroop-testet och testet för den episodiska bufferten vilket tyder på att de exekutiva funktionerna spelar en stor roll i arbetsminnets episodiska buffert. Innehållsförteckning Att hantera vad och var samtidigt- är det belagt att fraktionera den episodiska bufferten från den centrala exekutiven i arbetsminnet? ...................1 Den centrala exekutiven........................................................................4 Den fonologiska loopen ........................................................................5 Det visuospatiala skissblocket ..............................................................6 Problem med modellen .........................................................................7 Den episodiska bufferten ......................................................................9 Neurologiskt stöd för den episodiska bufferten..................................10 Tidigare test för den episodiska bufferten ..........................................10 Problemformulering och syfte................................................................12 Frågeställning......................................................................................12 Experiment..............................................................................................14 Material och apparatur.....................................................................14 Experiment 1 .......................................................................................15 Försöksdeltagare..............................................................................15 Kognitivt test ...................................................................................15 Resultat ............................................................................................16 Diskussion........................................................................................16 Experiment 2 .......................................................................................17 Försöksdeltagare..............................................................................17 Material och apparatur.....................................................................17 Kognitiva test ......................................................................................18 Testet för den episodiska bufferten .................................................18 Chunkingtest ....................................................................................20 Stroop-test........................................................................................21 Procedur...........................................................................................22 Resultat ...................................................................................................24 Diskussion ..............................................................................................27 Slutsats ................................................................................................33 Referenslista ...........................................................................................35
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:12/29/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.