Details

Att etablera och vidmakthålla förbättringsverksamhet : Behovet av koordination och interaktion vid förändring av systemutvecklingsverksamheter

by Hjalmarsson, Anders

Abstract (Summary)
Det har sedan länge konstaterats att det är komplicerat och problematiskt att utveckla informationssystem. Det har exempelvis visat sig att de informationssystem som utvecklats ibland inte överensstämmer med de mål som den användande organisationen har. Informationssystemen har därtill en tendens av att inte bli färdiga i tid eller inom budget. Informationssystemsutveckling kan således betecknas som en komplex verksamhet vilken återkommande måste förändras och utvecklas för att kunna fungera framgångsrikt.Att medvetet arbeta med att förbättra systemutvecklingsverksamheten har sedan länge varit ett fenomen som fokuserats i forskning. Resultatet av forskningen har inneburit att metoder, modeller och strategier för hur förbättringsarbete skall bedrivas har utvecklats. Ett tillvägagångssätt för att genomföra dessa förbättringsintentioner är att organisera arbetet i en temporär förbättringsverksamhet och därtill frigöra denna verksamhet från den ordinarie systemutvecklingsverksamheten. Härigenom skapas ett förbättringsprojekt som genomförs på en separerad arena. Projektet har som syfte att utarbeta förbättringar som sedan skall implementeras i systemutvecklingsverksamheten. De problem som kan uppstå vid denna organisering innebär att projektet kan hamna i ett »vakuum« vilket innebär att förbättringsintentionerna ej får utväxling i form av en förbättrad systemutvecklingsverksamhet.I denna avhandling har jag studerat projektorganiserad förbättringsverksamhet utifrån detta problem. Det övergripande syftet med studien har varit att utveckla råd för hur en framgångsrik projektorganiserad förbättringsverksamhet etableras och vidmakthålls. För att nå detta resultat har jag skapat mig en förståelse för genomförandet av projektorganiserad förbättringsverksamhet genom att under tre år följa ett förbättringsprogram på ett mindre IT-företag. Jag har här kunnat kartlägga vilka problem och styrkor som uppstår under denna typ av förbättringsarbete. Denna empiri har jag använt för att pröva och vidareutveckla en praktikteoretiskt grundad vision om hur framgångsrik projektbaserad förbättringsverksamhet bör etableras och vidmakthållas. Resultatet av forskningsarbetet har primärt inneburit kunskapsbidrag i form av råd vilka framhäver behovet av samt understödjer möjligheten till interaktion vid och koordination av projektorganiserad förbättringsverksamhet i systemutvecklingssammanhang.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:SOCIAL SCIENCES; Business and economics; informationssystem; projektorganiserad förbättringsverksamhet; systemutveckling

ISBN:91-7373-916-2

Date of Publication:01/01/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.