Details

Att bli utredd och bedömd : Adoptivföräldrars upplevelser av medgivandeutredningen

by Eliasson, Emelie; Eriksson, Anna

Abstract (Summary)
Familjebildning är för många personer en central del av livet. Att bli adoptivföräldrar innebär en annorlunda process jämfört med det biologiska föräldraskapet. För att bli adoptivföräldrar måste man genomgå en utredning. Utredningen benämns som medgivandeutredning och innebär att socialsekreterare granskar om personer är lämpliga som föräldrar. Syftet med vårt examensarbete är att förstå hur adoptivföräldrar upplever en medgivandeutredning och hur de upplever att bli utredda av socialsekreterare. För att nå vårt syfte gjorde vi kvalitativa intervjuer med tio adoptivföräldrar som genomfört internationella adoptioner. Vår teoretiska utgångspunkt är Goffmans (2006) teori om roller och Skaus (2007) begrepp om maktförhållandet mellan klient och hjälpare. Under analysen identifierade vi olika roller. Personer ansöker om medgivande för att de vill ha rollen som förälder, men utredningen medför även andra roller, till exempel rollen som klient. Resultatet visar att adoptivföräldrarnas upplevelser av medgivandeutredningen är tvetydiga. Helhetsintrycket är positivt samtidigt som de upplever negativa aspekter. Platsen för mötet, beroendeförhållandet till socialsekreterarna samt oron som utredningen innebär är några av de aspekter som adoptivföräldrarna upplever som besvärande.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:06/18/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.