Details

Att belysa sjuksköterskors omhändertagande av patienter som drabbats av aneurysm To illustrate nurses caring of patients with an aneurysm

by Björkén, Anette; Norman, Maria

Abstract (Summary)

Bakgrund: Att drabbas av ett livshotande sjukdomstillstånd kräver storaomvårdnadsåtgärder av sjuksköterskor då det är viktigt att stötta patienterna i deraslivssituation.Syfte: Syftet med denna studie är att belysa sjuksköterskors omhändertagande av patientersom drabbats av aneurysm.Metod: Studien är baserad på en kvalitativ ansats, där nio vetenskapliga artiklar ligger tillgrund för studiens resultat och analyseras utifrån en metasyntesmetod.Resultat: Tre kategorier framkommer ur analysen; (1) Omvårdnad och välbefinnande, (2)Information och (3) Att återgå till ett vardagligt liv. Kategorierna delades ytterligare engång för att belysa möjligheter och hinder ur sjuksköterskors och patienters perspektiv.Resultatet visar att det krävs stora omvårdnadsåtgärder av sjuksköterskor för att stöttapatienter i behandlingen, vilket kräver tillförlitliga verktyg. Sjuksköterskors möjligheter attta sig tid att informera har stor betydelse för patienters sinnesstämning och derasmöjligheter till att återgå till ett vardagligt liv.Slutsats: Sjuksköterskors möjligheter till stöttning, i form av att informera och undervisapatienter med aneurysm och deras närstående i sin nya livssituation, har stor betydelse förpatienternas välbefinnande. Vidare är samarbetet mellan sjuksköterskeprofessionerna inomvården viktigt för att kunna ge god omvårdnad. Men det finns behov av ytterligare kunskapoch forskning kring omhändertagandet av patienter som lever med ett aortaaneurysm.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:aneurysm patient care nurse omvårdnad sjuksköterska

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.