Details

Att vägledas av en fyr : En studie om förhållanden i tre Sport event-organisationer Guided by principles : A study of conditions in three sport evenr organizations

by Löv, Jakob; Silvandersson, Johan

Abstract (Summary)

Den här studiens syfte är att undersöka och jämföra hur förhållanden i tre av Sveriges till synes mest framgångsrika sport eventorganisationer ser ut, baserat på den mest grundläggande och äldsta managementteorin. Studien har genomförts som en kvalitativ metod med sammanlagt sex semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har genomförts med respektive chef och en anställd i varje sport eventorganisation för att skapa en helhetsbild av hur förhållandena ser ut i organisationerna.

Den framkomna empirin har vi analyserat i förhållande till Fayols managementteori och med utgångspunkt i det har vi sedan diskuterat resultatet. Resultatet ger en bild av hur förhållanden ser ut i respektive organisation. I resultatet framkommer också att organisationerna är lika till stor del, bland annat när det handlar om arbetsfördelning, grad av ansvar bland de anställda, initiativtagande samt känslan av samhörighet i organisationen.

Det framkommer även att det finns skillnader mellan organisationerna. Den största och mest intressanta skillnaden som framkommer är förhållandet som berör anställningstid och rekrytering av de huvudfunktionärer eller projektledare som arbetar med respektive event. Resultatet visar även att organisationerna skiljer sig åt när det handlar om betydelsen av kontinuitet bland huvudfunktionärerna eller projektledarna. En annan stor skillnad är huruvida rekryteringen ska ske externt eller internt. Slutligen diskuterar vi det som framkommit och ger där förslag på hur organisationerna möjligtvis kan utvecklas.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:sport event organisation fayol principer social sciences samhällsvetenskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.