Details

Att arbeta för ökad energieffektivitet : En fallstudie kring förutsättningarna för uppstart av organiserat energiarbete på en mindre industri

by Moberg, Johanna

Abstract (Summary)
Energiområdet och arbetet med ökad energieffektivisering har blivit ett alltmer aktuellt område i dagens samhälle. En minskad energianvändning är gynnsam för miljö och klimat och är även attraktiv ur ett ekonomiskt perspektiv.Industrisektorn har potential att effektivsera sin användning av energi men de åtgärder som finns att tillgå för att uppnå detta vidtas inte fullt ut. Detta beror på att det finns ett antal hinder som bromsar arbetet med energieffektivisering. Denna studie fokuserar på dessa hinder men även på de drivkrafter som kan användas för att motivera arbetet med energieffektivisering. Dessa hinder och drivkrafter diskuteras i studien ur ett organisationsteoretiskt perspektiv.I studien framträder ekonomi och inre samt yttre påverkan (exempelvis personligt intresse, krav och konkurrens) som de starkaste drivkrafterna för energieffektivisering. De mest framträdande hindren för energieffektiviseringsarbetet är relaterade till struktur, planering, kommunikation, kultur och energitekniska faktorer.De slutsatser som dras i denna studie är att det framförallt är viktigt att arbeta aktivt för att etablera en struktur och kultur som är gynnsam för förändringsarbete. Detta bör kunna uppnås genom en ökad ansvarsfördelning och involvering av personal på alla nivåer inom företaget. I arbetet för att uppnå detta spelar välfungerande kommunikationskanaler en avgörande roll.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:06/04/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.