Details

Att arbeta Jämt : Ett förändringsarbete på ett svenskt företag

by Lindström, Carolina; Zadruzny, Camilla

Abstract (Summary)
In this study we have analysed seven personal interviews with women employed at the company Eventia. Our purpose with this study has been to look for significances in the narratives and thereby to illustrate whether there is a deficient discrepancy between Eventia’s intention and ambition to reach equality in the company and their application in practise. Our theoretical starting point is a feminist point of view emanating from Joan W. Scott’s understanding of gender. The theoretical method we have primarily applied in the study consists of the four themes formulated by Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök and Sophie Linghag in their research; Structure, Leadership, Symbolism and Change. These following questions were formulated in order to fulfil the purpose of the study: How can the structure of gender be described in Eventia? And is discrimination expressed? How do conceptions of gender accord to the social practise at Eventia? Which equality methods can be identified and how are they related to discourses of equality? Finally, we discussed what the consequences and effects of the questions mentioned above were. Our conclusions are; we claim that this study indicates a discrepancy between Eventia’s purpose to rich equality and their application in practise. We were also able to discern discriminating structures of both direct and indirect kind. We claim that conceptions of gender are also meaningful in various different ways. Furthermore, we maintain that conceptions of gender are also meaningful in practice in different, for example when it comes to ideas of equality that a good boss is assumed to posses and the obvious connection between these ideas and the male norm. What is more, the qualities that the persons interviewed for the study associated with female characteristics were not valued; on the contrary, they were seen as obstructions for salary and development possibilities. Regarding the discursive equality, our understanding is that the company’s aspiration to reach equality is in line with what the society requests, but there is a discrepancy between ideology and practise. Key-words; Equality, Gender, Power, Subordination, Difference, Conception, Stereotype, Organization, Structure, Leadership, Symbolism, Change, Process Sammanfattning Vi har i vår studie analyserat sju personliga intervjuer med kvinnor anställda på företaget Eventia. Syftet med studien har varit att vi i intervjupersonernas narrativa berättelser sökt efter betydelser och därigenom önskat synliggöra om det finns en bristande överrensstämmelse mellan organisationen Eventias avsikt och strävan efter att vara jämställd, och dess tillämpning i praktiken. Vår teoretiska utgångspunkt är feministisk och vi utgår ifrån Joan W. Scotts förståelse av genus. Vi har som teoretisk metod i huvudsak använt oss av de fyra teman som Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök och Sophie Linghag formulerat i sin forskning: Struktur, Ledarskap, Symbolism och Förändring. Syftet har ringats in med våra frågeställningar: Hur kan könsstrukturen beskrivas på Eventia, och kommer diskriminering till uttryck? Hur överensstämmer föreställningar om kön med den sociala praktiken på Eventia? Vilka jämställhetsmetoder kan identifieras och hur relaterar dessa till jämställdhetsdiskurser?Till sist förde vi också ett resonemang om vilka följder och effekter som ovanstående bidrar till. Våra slutsatser är: Vi tycker oss kunna påvisa att det råder en diskrepans mellan Eventias strävan att vara jämställd och dess tillämpning i praktiken. Vi kunde också skönja diskriminerande strukturer av både direkt och indirekt slag. Vi menar också att föreställningar om kön på olika sätt får betydelse i praktiken, bl.a. i samband med egenskaper som en bra chef antas ha, och där dessa är könsmärkta utifrån en manlig norm. Men även att de som intervjupersonerna kopplar ihop med kvinnliga egenskaper, inte värdesätts utan tvärt om ses som hindrande för löne- och utvecklingsmöjligheter. Vad beträffar den diskursiva jämställdheten så menar vi att företagets strävan ligger i linje med den av samhället föreskrivna, men att det råder en diskrepans mellan ideologi och praktik. Jämställdhet, Kön, Makt, Underordning, Skillnad, Föreställning, Stereotyp, Organisation, Struktur, Ledarskap, Symbolism, Förändring, Process INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/24/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.