Details

Aspects of memory and representation in cortical computation

by Rehn, Martin

Abstract (Summary)
Denna avhandling i datalogi föreslår modeller för hur vissa beräkningsmässiga uppgifter kan utföras av hjärnbarken. Utgångspunkten är dels kända fakta om hur en area i hjärnbarken är uppbyggd och fungerar, dels etablerade modellklasser inom beräkningsneurobiologi, såsom attraktorminnen och system för gles kodning. Ett neuralt nätverk som producerar en effektiv gles kod i binär mening för sensoriska, särskilt visuella, intryck presenteras. Jag visar att detta nätverk, när det har tränats med naturliga bilder, reproducerar vissa egenskaper (receptiva fält) hos nervceller i lager IV i den primära synbarken och att de koder som det producerar är lämpliga för lagring i associativa minnesmodeller. Vidare visar jag hur ett enkelt autoassociativt minne kan modifieras till att fungera som ett generellt sekvenslärande system genom att utrustas med synapsdynamik. Jag undersöker hur ett abstrakt attraktorminnessystem kan implementeras i en detaljerad modell baserad på data om hjärnbarken. Denna modell kan sedan analyseras med verktyg som simulerar experiment som kan utföras på en riktig hjärnbark. Hypotesen att hjärnbarken till avsevärd del fungerar som ett attraktorminne undersöks och visar sig leda till prediktioner för dess kopplingsstruktur. Jag diskuterar också metodologiska aspekter på beräkningsneurobiologin idag.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Kungliga Tekniska högskolan

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:TECHNOLOGY; Information technology; Computer science; Computer science; cerebral cortex; neural networks; attractor memory; sequence learning; biological vision; generative models; serial order; computational neuroscience; dynamical synapses

ISBN:91-7178-478-0

Date of Publication:01/01/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.