Details

Aspects of improving punctuality :from data to decision in railway maintenance

by Nyström, Birre, PhD

Abstract (Summary)
Den ökande efterfrågan på transporter, helst med låg miljöbelastning, gör järnvägen till ett attraktivt alternativ. I den pågående omregleringen av statliga järnvägar gör många nya aktörer entré i branschen. Att minska järnvägsförseningarna blir allt viktigare för många intressenter, som passagerare, godskunder, tågoperatörer, infrastrukturförvaltare och samhället i stort. Därför är det mycket viktigt att studera de faktorer som påverkar punktligheten. Syftet med forskningen som presenteras i denna avhandling är att undersöka och beskriva information och krav relaterade till punktlighet, i syfte att stödja systematiskt förbättringsarbete. Fokus ligger på förseningsorsaker relaterade till infrastrukturunderhåll. För att uppfylla syftet har punktlighetskrav, tillgänglighetskoncept, data för fel och förseningar, liksom underhållsbeslut, studerats teoretiskt och empiriskt. Datainsamling har skett med intervjuer, dokumentstudier, arkivmaterial, observationer och experiment. I avhandlingen visas att punktlighetsprestation och -krav idag uttrycks på många, knappast jämförbara, sätt. Således är det svårt att jämföra punktlighetsdata, eftersom olika järnvägar presenterar punktlighet på skilda sätt. Detta försvåras dessutom av att förseningsrapporteringen utförs inkonsistent. Det visas också att det saknas data om tågtrafik och infrastruktur som skulle kunna underlätta för förbättringar, även beträffande förseningsorsaker. Även om konsistensen för rangordning av kriterierna för beslutsfattande är god, är konsistensen för underhållsbeslut ganska låg. Dessutom påverkar många interagerande faktorer punktligheten, till exempel infrastruktur, tidtabell, rullande materiel, väder och personal. Det visas också att trots att opunktlighet kan förklaras av otillgänglighet hos enheter i järnvägssystemet, så saknar järnvägssektorn ett allmänt accepterat tillgänglighetsbegrepp. Baserat på forskningsresultaten föreslås att punktlighet definieras som i vilken utsträckning en händelse äger rum när det är överenskommet, till exempel överenskommelsen mellan en passagerare och en tågoperatör beträffande händelsen att ett tåg ankommer vid en viss tidpunkt. Ett antal tillgänglighetsmått för järnvägen föreslås också, delvis baserade på analogier med elkraftsindustrin. De arbetssätt som utvecklats och tillämpats, baserade på scenarier och AHP (Analytic Hierarchy Process), föreslås användas för att stödja punktlighetsförbättringar. Sammanfattningsvis, baserat på resultaten av denna forskning, är det möjligt att förbättra datainsamlingen och registreringen, välja lämpliga indikatorer och öka medvetenheten om använda beslutsgrunder, vilket bidrar till förbättrad punktlighet.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.