Details

Ash2 a Drosophila: anàlisi funcional i aproximació al complexe.

by Angulo Parera, Mireia

Abstract (Summary)
RESUM: A linici del desenvolupament, les cèllules dun organisme comencen a diferenciar-se en resposta a estímuls intrínsecs i del seu entorn cellular. Aquests estímuls provoquen lexpressió de factors reguladors de la transcripció que estableixen uns patrons dexpressió gènica específics per a cada tipus cellular. Malgrat lexpressió daquests factors és transitòria, els patrons dexpressió gènica establerts inicialment es mantenen al llarg del desenvolupament, transmetent-se de generació en generació a les cèllules filles. El fet que una cèllula expressi uns gens i no uns altres durant molts cicles de divisió cellular, li confereix una identitat pròpia i fa sobreentendre que hi ha dhaver un mecanisme, basat en senyals epigenètics, que reconegui i preservi el patró de gens que sha dactivar o silenciar. Els gens del grup Polycomb (PcG) i trithorax (trxG) codifiquen per proteïnes reguladores de la cromatina implicades en el manteniment de les identitats cellulars. La seva funció com a reguladors dels gens homeòtics ha estat molt ben documentada però es coneix molt poc sobre els efectes que poden tenir en altres gens diana o processos del desenvolupament. En aquesta Tesi sutilitza el patró de venes i intervenes de lala com a model per entendre la funció del gen trxG absent, small or homeotic discs 2 (ash2). Es mostra que ash2 es requereix per mantenir lactivació dels gens promotors dintervena blistered i net, i per reprimir lexpressió de rhomboid, un component de la via de DER, necessària per la formació de venes. Els nostres resultats també mostren que ash2 actua com a repressor del gen knirps (kni), organitzador de la vena longitudinal L2. La inhibició que ash2 exerceix sobre kni és independent de spalt-major i spalt-related, els quals sha postulat que són els reguladors de kni. Tots aquests experiments indiquen que ash2 és essencial per dos processos durant el desenvolupament de lala: (1) mantenir el destí cellular dintervena, ja sigui activant els gens promotors dintervena o inhibint els de vena; i (2) mantenir kni en un estat reprimit en teixits fora de la vena L2. A més, donat que els gens del grup PcG i trxG codifiquen per proteïnes que formen part de complexes multiproteics reguladors de la cromatina, en aquesta Tesi també sha intentat fer una aproximació al complexe d ASH2. Mitjançant estudis de co-immunoprecipitació i marcatges en cromosomes politènics es va demostrar que les proteïnes ASH2 i Sin3A interaccionen amb la proteïna Host Cell Factor (HCF), suggerint que a Drosophila podria existir un complexe conservat, semblant al purificat en humans, amb capacitat histona metiltransferasa.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Serras Rigalt , Florenci; Corominas Guiu, Montserrat

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:genètica

ISBN:

Date of Publication:09/29/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.