Details

Architectural aspects of massive timber :structural form and systems

by Falk, Andreas, PhD

Abstract (Summary)
Hypotesen i avhandlingen är att det går att dra fördelar, i fråga om rationalitet, konstruktion och formspråk, av massivträapplikationer som utvecklats genom interaktion mellan arkitektur och konstruktion. Syftet har varit att studera och beskriva arkitektoniska aspekter av massivträkonstruktioner, samt sätt att utnyttja och utveckla träbaserade skivelement (plattor och skivor) i byggnader genom att anlägga ett kombinerat arkitektoniskt och konstruktivt perspektiv. Arbetet som presenteras i denna avhandling rör områdena arkitektur och konstruktion samt dessas inbördes relationer och interaktion i byggsystem baserade på krysslimmade träbaserade konstruktionselement. Genomgående i avhandlingen är att diskussionerna kretsar kring material- och produktspecifika egenskaper och hur dessa kan utnyttjas arkitektoniskt och konstruktivt, sammanfört i ett holistiskt perspektiv. I arbetet ingår två fallstudier och en teoretisk del. Studier av och diskussioner kring utvecklingen av utnyttjandet har lett i två rikningar: mot industrialiserad produktion av flerbostadshus och mot kombinationer av träskivor och dragstål eller kablar för stora spännvidder. I fallet med flerfamiljshus är produktion, byggmetoder och systemverkan av stor betydelse för resultatet. En fallstudie har genomförts omfattande fyra svenska och två österrikiska projekt med flerfamiljshus. I det andra fallet är framför allt material och produktegenskaper av stor betydelse och en fallstudie har genomförts, omfattande ett svenskt projekt och fyra österrikiska referensobjekt. Två- och tredimensionella konstruktioner för stora spännvidder, av den typ som behandlas i avhandlingen, är ännu inte i produktion. Resultaten från fallstudierna och en diskussion kring form finding, studiet av samspelet mellan krafter och konstruktiv form, har utvecklats i ett teoretiskt avsnitt om avancerade konstruktioner med träskivor i kombination med dragstål, kablar och bockkonstruktioner. Det teoretiska utvidgningen har resulterat i ett nytt konstruktionselement.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.