Details

Hälsosamordnarna i Primärvården Gästrikland Arbets- och förhållningssätt gällande övervikt och fetma avseende den vuxna befolkningen

by Dahlqvist, Malin

Abstract (Summary)

Abstrakt

 

Övervikt och fetma är idag ett världsomfattande hälsoproblem och fetma medför en klart ökad risk för att drabbas av olika sjukdomar, såsom hjärtkärlsjukdomar. I Gävleborg är andelen överviktiga och feta större än medelvärdet i riket. Syftet med studien, efter valda begränsningar, var att beskriva hälsosamordnarna arbets- och förhållningssätt gällande övervikt och fetma med avseende den vuxna befolkningen inom primärvården Gästrikland. Resultatet visade att gemensamma riktlinjer fanns för deras arbete och att dessa till största delen efterlevdes även om förhållningssättet till dem skiljde sig åt. Samarbetet med andra yrkeskategorier inom primärvården fungerade bra, dock har omstruktureringar i arbetssätt medfört att vissa brister fanns. Uppfattningen att hälsosamordnarnas utbildningsbakgrund påverkade deras arbetssätt gentemot patienterna kan skönjas. Samtliga lade stor vikt vid patientens eget ansvar gällande livsstil och levnadsvanor. En av de påverkansmetoder som användes var det motiverande samtalet. Flertalet hälsosamordnare använde sig av denna metod, men förhållningssättet till den skiljde sig åt. Hälsocentralerna där hälsosamordnarna verkade skiljde sig åt bland annat gällande storlek på upptagningsområde, social, ekonomisk och kulturell bakgrund hos patienterna. Detta medförde att de ibland arbetade på olika sätt och hade olika förhållningssätt till själva arbetet och de människor de mötte.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:obesity overweight cardiovascular disease primary health care mode of operation attitude fetma övervikt hjärtkärlsjukdom primärvård arbetssätt förhållningssätt

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.