Details

Aportaciones para un modelo global de Planificación Estratégica en Relaciones Públicas y Comunicación Integral. Análisis de un caso: el uso de los modelos de Planificación Estratégica en algunas agencias y consultoras de Relaciones Públicas y Comunicación

by Matilla Serrano, Catalina

Abstract (Summary)
RESUM: A lestat de la qüestió sinicia laproximació conceptual i terminològica mitjançant lanàlisi de la evolució històrica de la planificació estratègica des del punt de vista miliar, de la Teoria dels Jocs, de la Teoria Organitzacional i del Management per tal de, a continuació, exposar com es concebeix la funció directiva comunicativa en tant que àmbit destudi, tot establint les distincions establertes des de lEscola Organitzacional, lEscola de les Relacions Públiques i lEscola de la Comunicació Integral (Comunicació Total i Comunicació Corporativa). Un cop exposats els conceptes fonamentals de les Relacions Públiques (Imatge i Reputació; Percepcions, Actituts i Conducta; Identitat; Cultura Organitzacional; Visió, Misió, Valors i Credo Corporatiu; Entorn i Resposabilitat Social Corporativa -RSC-; Conflicte i Issues Management -Gestió de Conflictes Potencials-; i Públics i Stakeholders), saborda la descripció de diversos models de Planificació Estratègica en la Teoria de les Relacions Públiques i de la Comunicació Integral, a partir del Model RACE establert per Marston, com a pas previ a la formulació duna aportació dun Model Global de Planificació Estratègica, daplicació tant en Relacions Públiques com en Comunicació Integral. A continuació es presenta el treball de camp empíric dut a terme amb la finalitat de verificar ladequat ús de la Planificació Estratègica per part dalgunes agències de Relacions Públiques i Comunicació de lestat espanyol i, en últim lloc, es detallen les conclusions de la tesi doctoral.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Sáez Casas, Albert

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:fccb comunicació social

ISBN:

Date of Publication:09/19/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.