Details

Aplicacions sintètiques dels adductes de Pauson-Khand del norbornadiè. Aproximació a la síntesi de prostaglandines i fitoprostans

by Lledó Ponsatí, Agustí

Abstract (Summary)
RESUM. En la present tesi doctoral shan optimizat metodologies per a lobtenció a escala preparativa dadductes de Pauson-Khand (una cicloaddició [2+2+1] entre un alquí, un alquè i una molécula de CO) del norbornadiè i acetilens terminals, ja sigui en forma racèmica o enantiopura. Mitjançant una reacció de Pauson-Khand enantioselectiva emprant quantitats estequiomètriques dun complex quiral de cobalt sha obtingut ladducte del trimetilsililacetilè i el norbornadiè òpticament pur. Per obtenir el mateix adducte en forma racèmica shan emprat protocols catalítics que simplifiquen la purificació dels productes i presenten una major economia atòmica. En aquestes condicions sobserva la formació del diastereoisòmer endo no desitjat en proporciones apreciables. La formació daquest producte és dependent de la pressió de CO emprada i es pot minimitzar dràsticament substituint un lligand CO por trifenilfosfina en el catalitzador de cobalt. De forma preliminar shan assajat diversos auxiliars quirals en la reacció de Pauson-Khand catalítica y enantioselectiva sense haver arribat fins ara a bons excessos enantiomèrics. Ladducte de Pauson-Khand del norbornadiè i el trimetilsililacetilè (1) òpticament pur sha transformat en els desoxifitoprostans dPPJ1-I i II, confirmant així per primer cop la seva estereoquímica absoluta y relativa. Shan estudiat les transformacions sintètiques sobre ladducte de Pauson-Khand 1 racèmic, centrant-se en reaccions daddició conjugada i desililació. En primer lloc shan preparat les corresponents cetones beta-substituïdes amb diversos substituents alifàtics per addició conjugada de dialquilcuprats de liti o bé de reactius de Grignard en presència de quantitats catalítiques de Cu (I). Sobre aquests substrats sha desenvolupat una seqüència de metilenació/addició conjugada per introduir substituents en posició á al carbonil. Per addició conjugada de sintons d1 sobre ladducte 1 shan preparat 1,4-hidroxicetones i 1,4-oxoaldehids. Per fer-ho sha emprat lanió cianur com a equivalent sintètic dun aldehid i alternativament laddició fotosensibilitzada de metanol per a la introducció directa dun fragment hidroximetil. Amb aquests intermedis sintètics sha abordat la síntesi de la prostaglandina A2. Per introduir la cadena omega de la PGA2 ens hem basat en reaccions de Wittig sobre els carboxaldehids mencionats. Alternativament sha introduït la cadena omega directament per addició conjugada dun organometàllic funcionalizat sobre 1. Per elaborar la cadena á es va provar en primera instància lalquilació en alfa al grup carbonil emprant halurs allílics com a electròfils. Vistos els baixos rendiments obtinguts per aquesta via es va aplicar la metodologia de metilenació/addició conjugada que va resultar més eficient. Els precursors així obtinguts es van sotmetre a condicions de retro-Diels-Alder per alliberar el fragment denona present en la PGA2. Si bé en compostos relacionats i compostos model més senzills la reacció és efectiva, no sha aconseguit reproduir-la en el cas de la PGA2. Sha vist que el principal problema és leliminació inesperada del grup hidroxil protegit de lalcohol allílic present en la cadena omega. Petites modificacions de la ruta sintètica ens permetrien en un futur pròxim arribar a la PGA2. Per últim sha estudiat una reacció de transposició fotoinduïda dels adductes de Pauson-Khand del norbornadiè sense precedents en la literatura. Aquesta es va observar per primer cop en els assaigs daddició fotosensibilitzada de metanol a 1. La reacció permet accedir a compostos amb una inusual estructura de triciclo[5.2.1.02,6]-3,8-decadien-10-ona partint dadductes de Pauson-Khand derivats tant dalquins terminals com interns i és compatible amb diversos grups funcionals com amines, èsters, alcohols i amides. La reacció te lloc tant en presència com en absència dun sensibilitzador de triplets així com en presència dun quencher de triplets, sempre amb velocitats aparents molt semblants tal com sha observat en seguir el curs de la reacció per espectroscòpia dinfraroig in situ. El mecanisme de la reacció, que transcorre per mitjà dun intermedi diradicalari bisallílic, sha estudiat per mètodes computacionals ab inito. Synthetic applications of norbornadiene Pauson-Khand cycloadducts.Towards the synthesis of prostaglandins and phytoprostanes.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Riera Escalé, Antoni

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:química orgànica

ISBN:

Date of Publication:11/08/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.