Details

Animation av MOBS till Dreamlords - The Reawakening : Att animera karaktärer till ett MMORTS

by Dalence, Camila

Abstract (Summary)

 

Det här är en reflexiv rapport som hör till det verk jag har skapat i mitt examensarbete på Högskolan i Skövde. Verket består av ett trettiotal animationer skapade för fyra olika Mobs (Movable Objects), det vill säga icke-spelbara, fientliga karaktärer i datorspel. Rapporten beskriver min arbetsprocess och mina tankar kring verket, och har som syfte att ge en inblick i och om möjligt även ge lärdomar om hur man animerar karaktärer för realtidsstrategispel (RTS) i fantasy-miljö. Det centrala datorspelet för den här rapporten samt verket är Dreamlords – The Reawakening (Lockpick Entertainment, 2008).

 

De huvudsakliga frågorna jag tar upp i den här rapporten avser hur den generella grafiska stilen i Dreamlords påverkar animationerna, samt hur dessa bör te sig i spelet – dels de grafiska och designmässiga kraven som har funnits från Lockpick Entertainments sida men även i relation till andra spel av liknande genre. Jag drar paralleller till det framgångsrika datorspelet Warcraft III (Blizzard Entertainment, 2002), och tar även upp litteratur som har hjälpt mig i såväl mitt teoretiska som mitt praktiska arbete. Den inkluderar tidigare examensarbeten samt böcker om klassisk och 3d-animation, och jag har även funnit relevans i att studera teorier om genre och kroppsspråk.

 

De viktigaste lärdomarna jag har erhållit från det här arbetet har grundats främst i mitt praktiska arbete och inkluderar bland annat användningen av animationsprincipen exaggeration (överdrift), som har visat sig vara mycket viktig för att tydliggöra animationerna i spelet – någonting som är av särskild vikt i RTS-spel där perspektivet innebär att karaktärerna blir mycket små på skärmen.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:humanities and religion humaniora och religionsvetenskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.