Details

Analys av systemegenskaper vid kablifiering av mellanspänningsnät

by Andersson, Lars

Abstract (Summary)

För att förbättra elleveransen till kund genomför Vattenfall Eldistribution AB en successiv kablifiering av mellanspänningsnätet. En effekt av denna kablifiering är att näten får förändrade systemegenskaper. Förändringen innebär att det vid ett jordfel skapas en oönskad resistiv strömkomponent (Ir) från ledningssystemet, vilket ger problem med de elsäkerhetskrav som ställs. En förutsättning för att hantera jordfelsströmmar i stora kabelnät är att Ir reduceras, för detta ändamål saknas idag väl fungerande tekniska lösningar. Detta arbete syftar till att genomföra en analys av systemegenskaper vid kablifiering. Vidare är syftet att ta fram ett underlag för kravspecificering av kablar samt söka svar på frågan om hur man med hjälp av utlokaliserade spolar kan minimera de negativa verkningar som kablifiering av näten medför. Resultat från studien visar att Ir kan minska genom att öka kablars skärmarea och minska dess kapacitans, störst effekt ger en förändring av kapacitansen. Vidare visar arbetet att nätens konfiguration påverkar storleken på Ir, störst problem ger långsträckta nät. En effektiv metod att reducera Ir är att tillämpa utlokaliserad kompensering, alltså spolar placerade ute i näten. Metoden är särskilt effektiv på långa utledningar. En annan effekt av utlokaliserade reaktorer är att betydelsen av kablarnas elektriska egenskaper minskar. I denna studie framkommer inga alternativ till utlokaliserad kompensering i stora kabelnät.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Arizona State University West

School Location:USA - Arizona

Source Type:Master's Thesis

Keywords:vattenfall eldistribution ab elkablar elkraftnät

ISBN:

Date of Publication:01/01/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.