Details

Analys av statistik om spårväxlars underhållsbehov

by Nissen, Arne

Abstract (Summary)
Banverket har behov att det genomförs analyser till orsaker till funktionstörningar och förseningstid vid infrastrukturen. Spårväxlar är en av de anläggningar som har många funktionstörningar. Syftet med studien har varit att ta fram ett arbetssätt för att värdera enskilda spårväxlars funktionssäkerhet. Det långsiktiga målet är att minska antalet störningar på Banverkets spårväxlar och de förseningar det orsakar. En matematisk modell har använts för att presentera den information som finns samlad i Banverkets datasystem om spårväxlar. Modellen baseras på teorin om den inhomogena poissonprocessen och visas grafiskt i ett kalkylblad. Kända faktorer kan anges för varje spårväxel och det gör det möjligt att testa hur stort inflytande enskilda faktorer har. En litteraturstudie har genomförts för att ta fram förslag på faktorer. De föreslagna faktorerna kan indelas i: Startvillkor Tågtrafik Ålder Klimat Med hjälp av faktorerna bestäms om en spårväxel kan anses vara normal. Förväntas den ha fler besiktningsanmärkningar eller funktionstörningar än normalt placeras den i en "riskgrupp". Med uppgifter om vilken grupp spårväxeln tillhör, typ av spårväxel, årligt tonnage och ålder kan antalet besiktningsanmärkningar och funktionstörningar förutsägas av modellen. Spårväxlar som, efter att uppdelningen med faktorerna är gjord, upptäcks ligga utanför prediktionsintervallet för modellen kan enkelt identifieras. Metoden har tillämpats i några delstudier och använts för att förklara antalet besiktningsanmärkningar och funktionstörningar för enskilda spårväxlar eller grupper av spårväxlar på bandels nivå. Någon heltäckande förklaring till alla spårväxlars antal besiktningsanmärkningar och funktionstörningar har inte rymts inom detta projekt och det finns behov av att komplettera den information som varit tillgänglig med bland annat: Användandet av avvikande tågspår Tågens vikt, antal axlar och hastighet Banförvaltarens underhållsstrategi Arbetsättet har visat sig vara tillämpbart och i framtiden kommer metoden att utvecklas så att den kan användas för att genomföra bedömningar av livscykelkostnaden för spårväxlar.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.