Details

Alteracions motores i neurals en un model de colitis induïda per Trichinella spiralis en rata

by Aulí Casacuberta, Mariona

Abstract (Summary)
Lobjectiu daquest estudi ha estat caracteritzar la colitis induïda amb Trichinella spiralis en rata i investigar les semblances que comparteix amb la colitis ulcerosa. Sha utilitzat la tècnica del bany dòrgans aïllat per lestudi de lactivitat mecànica, els microelèctrodes intracel·lulars per lestudi de lactivitat elèctrica i tècniques dimmunohistoquímca i/o immunofluorescència pel marcatge de neurotransmissors i la caracterització de determinats tipus cel·lulars. Les rates infectades presenten 2 períodes de disminució dingesta i pes. El primer es dóna entre el dia 1 i 4 post infecció (PI) i el segon entre els dies 11 i 15 PI, a partir del dia 15 les rates es recuperen sense arribar als valors observats en els animals control. Les rates infectades presenten a més a més leucocitosi amb neutrofília i eosinofília del dia 6 al 21 PI. La consistència de les femtes disminueix i la presència de mucus augmenta del dia 2 al 20 PI. Les troballes histològiques en aquest model consisteixen en: atròfia epitelial, edema, hiperplàsia de la mucosa i edema de la submucosa a dia 2 PI; microúlceres i larves en la mucosa i edema submucós sever amb augment de linfiltrat inflamatori a dia 6 PI; a dia 14 PI sobserva regeneració de la mucosa i presència dalgunes larves; a dia 30 PI no sobserva cap tipus de lesió inflamatòria. El nombre de cèl·lules immunoreactives a lOX-6, que reconeix lantigen del complex major dhistocompatibilitat de tipus II (MHCII), es troba dramàticament incrementat al plexe mientèric i submucós de les rates infectades (6-14 PI). El nombre de cèl·lules immunoreactives a lED1, que sexpressa en monòcits i macròfags de rata, es troba molt incrementat en ambdós plexes submucosos dels animals infectats. La inflamació colònica induïda amb T. spiralis també es caracteritza per un increment en lexpressió de la iNOS a lepiteli i infiltrat inflamatori de la mucosa i submucosa, i sassocia a la disminució de la motilitat colònica observada en les rates infectades. Les tires circulars del còlon daquestes rates presenten a més a més una resposta disminuïda a lacetilcolina i/o al clorur potàssic; en canvi, la depleció del calci intracel·lular disminueix més marcadament la contracció induïda per acetilcolina en les rates infectades. Aquesta troballa suggereix que la utilització del calci extracel·lular pot estar alterada durant la inflamació colònica per T. spiralis. El potencial de membrana de les cèl·lules musculars llises del còlon inflamat es troba més hiperpolaritzat que en animals control. Els potencials dunió de tipus inhibitori (IJPs) tenen una durada disminuïda en el còlon inflamat, fet que suggereix una disminució en lalliberament dòxid nítric des de les motoneurones inhibidores del plexe mientèric. La disminució en el nombre de neurones immunoreactives a la nNOS observada en el plexe mientèric de rates infectades, pot explicar la disminució observada en la durada dels IJPs. El model de colitis induïda per ladministració intra rectal de larves de T. spiralis presenta semblances amb la colitis ulcerosa, tant pel que fa el curs clínic com les troballes histològiques i les alteracions funcionals. La presència de macròfags ED1 positius que expressen MHC II podrien mediar els canvis neurals i alteracions musculars que sobserven en aquest model; per altre costat, lincrement en lexpressió de la iNOS contribueix a lincrement de lactivtat daquest enzim i dóna lloc a la formació de quantitats molt grans dòxid nítric. Lincrement en la síntesi dòxid nítric és un factor determinant per lagreujament de la inflamació contribuint al desenvolupament de dany tissular, i pot ser considerat un factor rellevant en la disminució de motilitat i contractilitat que observem en aquest model. We intended to study to what extent T. spiralis-induced colitis shares similarities with UC and may thus be useful as a model of such human disease Colitis was induced by an intra-colonic enema of T. spiralis larvae. We examined the temporal relationship between the severity of inflammation and the altered contractility of the underlying circular muscle as well as the role of NANC inhibitory pathways in the disruption of the motility pattern. Colitis was induced by intrarectal administration of T. spiralis larvae. Responses to acetylcholine (ACh) and increased extracellular potassium as well as the effect of tetrodotoxin (TTX, 1 µM), L-nitro-N-arginine (L-NOARG, 1 mM) and apamin (1 µM) were determined in vitro in the organ bath with circular muscle strips from sham and infected rats at days 2-30 postinfection (PI). Microelectrode recordings were performed to study the putative changes in electrical activity of colonic smooth muscle cells. Whole mounts preparations of the SMP and MP were used for immunofluorescence studies. Altered stool consistency was found from day 1 to 21 PI; leukocytosis peaked on days 6-21 PI. Edema and cell infiltration were found in mucosa and submucosa (day 2-14 PI). Contractility displayed a disorganized pattern with decreased high amplitude low frequency (HALF) contractions. A progressive fading of spontaneous activity was observed and was partly restored in strips devoid of submucosa. iNOS immunoreactivity increased in epithelial and infiltrating cells (days 2-14 PI). Responses to ACh and KCl were decreased at all days PI compared to sham. Intracellular calcium depletion had a greater inhibitory effect in inflamed tissue (6-14 PI). The effect of TTX, L-NOARG and apamin on the spontaneous contractions was found to be altered in all infected rats, i.e. their effects were transient and milder. Inflamed tissue showed lower resting membrane potential and a decreased duration of inhibitory junction potentials induced by electrical stimulation. PGP9.5-immunoreactive neurons were decreased in the myenteric plexus (MP) and were significantly reduced in the submucous plexus (SMP) at 14 days PI. Substance P innervation of submucosal blood vessels was also reduced after infection. No changes in vasoactive intestinal peptide, choline acetyl transferase and CGRP immunoreactivity were observed. These data suggest that the decreased contractility of colonic circular smooth muscle induced by the intrarectal T. spiralis infection results from NO generated from mucosal and submucosal iNOS, the impairment of the excitation-contraction coupling, from a persistent hyperpolarization of smooth muscle cells and from impaired NANC inhibitory neurotransmission. The reduction in NOS neurons appears to underlie changes in gut motility. Macrophages are found extensively in the enteric plexuses and may play a pivotal role in the neuromuscular alterations. This model of colitis bears some traits with changes observed in ulcerative colitis and might thus be useful to study the dismotility observed in this human disease.
This document abstract is also available in .
Bibliographical Information:

Advisor:Fernández Gimeno, Esther

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:408 departament de biologia cel lular i fisiologia

ISBN:

Date of Publication:07/18/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.