Details

Alteracions de la paraoxonasa-1 en l'hepatopatia crònica

by Marsillach López, Judit

Abstract (Summary)
La família de les paraoxonases (PON) comprèn 3 enzims: PON1, PON2 y PON3. En humans, PON1, el membre més estudiat, sexpressa bàsicament en el fetge i circula associada a les HDL. PON1 es un enzim polimòrfic que pot degradar des dorganofosforats fins a diferents tipus désters, lactones i xenobiòtics, però la seva funció fisiològica és la dhidrolitzar peròxids lipídics. També té una acció anti-inflamatòria, ja que pot atenuar la secreció de MCP-1, una quimioquina pro-inflamatòria. Lestrés oxidatiu i la inflamació juguen un paper fonamental en el desenvolupament de malalties hepàtiques. Tenint en compte lefecte protector de PON1 contra lestrés oxidatiu, seria molt probable trobar una associació entre PON1 i les hepatopaties cròniques. Objectius de la Tesi: a) investigar la presència dalteracions en lactivitat i expressió de PON1 en hepatopaties cròniques humanes i experimentals, i estudiar els mecanismes moleculars relacionats; b) avaluar un nou assaig enzimàtic utilitzant un substrat no tòxic que mesura lactivitat lactonasa de PON1; c) estudiar leficàcia diagnòstica de la determinació de lactivitat PON1 en lavaluació clínica de la malaltia hepàtica. Conclusions: 1) PON1 podria regular lestrés oxidatiu mitjançant la degradació de lipoperòxids; la inflamació, actuant com una barrera contra la inflamació induïda per MCP-1; i lapoptosi cellular, correlacionant-se amb un augment en la forma soluble del receptor FAS (sFAS) 2) Lactivitat PON1 en sèrum de pacients hepatòpates podria disminuir a causa dalteracions en la mida i composició de les HDL, i/o dun augment en lestrés oxidatiu 3) Lexpressió hepàtica i sèrica de PON1 augmentarien a causa duna disminució en la síntesi dHDL, i duna disminució de la proteòlisi cellular 4) La determinació de lactivitat lactonasa de PON1 en sèrum, utilitzant el substrat TBBL, és un mètode fiable, no tòxic i semi-automàtic, i està menys influenciada pels polimorfismes genètics que lactivitat esterasa utilitzant paraoxó 5) La determinació de lactividad PON1 sèrica té una elevada eficàcia diagnòstica i pot ser un útil complement a les proves de valoració de la funció hepàtica que sutilitzen en la pràctica clínica.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Camps Andreu,Jordi

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de ciències mèdiques bàsiques

ISBN:

Date of Publication:03/20/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.