Details

Algorithms for a Partially Regularized Least Squares Problem

by Skoglund, Ingegerd

Abstract (Summary)
Vid analys av vattenprover tagna från t.ex. ett vattendrag betäms halten av olika ämnen. Dessa halter är ofta beroende av vattenföringen. Det är av intresse att ta reda på om observerade förändringar i halterna beror på naturliga variationer eller är orsakade av andra faktorer. För att undersöka detta har föreslagits en statistisk tidsseriemodell som innehåller okända parametrar. Modellen anpassas till uppmätta data vilket leder till ett underbestämt ekvationssystem. I avhandlingen studeras bl.a. olika sätt att säkerställa en unik och rimlig lösning. Grundidén är att införa vissa tilläggsvillkor på de sökta parametrarna. I den studerade modellen kan man t.ex. kräva att vissa parametrar inte varierar kraftigt med tiden men tillåter årstidsvariationer. Det görs genom att dessa parametrar i modellen regulariseras.Detta ger upphov till ett minsta kvadratproblem med en eller två regulariseringsparametrar. I och med att inte alla ingående parametrar regulariseras får vi dessutom ett partiellt regulariserat minsta kvadratproblem. I allmänhet känner man inte värden på regulariseringsparametrarna utan problemet kan behöva lösas med flera olika värden på dessa för att få en rimlig lösning. I avhandlingen studeras hur detta problem kan lösas numeriskt med i huvudsak två olika metoder, en iterativ och en direkt metod. Dessutom studeras några sätt att bestämma lämpliga värden på regulariseringsparametrarna.I en iterativ lösningsmetod förbättras stegvis en given begynnelseapproximation tills ett lämpligt valt stoppkriterium blir uppfyllt. Vi använder här konjugerade gradientmetoden med speciellt konstruerade prekonditionerare. Antalet iterationer som krävs för att lösa problemet utan prekonditionering och med prekonditionering jämförs både teoretiskt och praktiskt. Metoden undersöks här endast med samma värde på de två regulariseringsparametrarna.I den direkta metoden används QR-faktorisering för att lösa minsta kvadratproblemet. Idén är att först utföra de beräkningar som kan göras oberoende av regulariseringsparametrarna samtidigt som hänsyn tas till problemets speciella struktur.För att bestämma värden på regulariseringsparametrarna generaliseras Reinsch’s etod till fallet med två parametrar. Även generaliserad korsvalidering och en mindre beräkningstung Monte Carlo-metod undersöks.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:MATHEMATICS; Applied mathematics; Numerical analysis; Least squares; Regularization; Block-matrices; Conjugate gradient; QR-factorization; Cross-validation

ISBN:978-91-85831-93-7

Date of Publication:01/01/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.