Details

Addressing client uncertainty :a Swedish property owners' perspective on industrialised timber framed housing and property

by Levander, Erika

Abstract (Summary)
Fastighetsägare har i rollen som beställare möjligheten att ständigt förbättra nybyggnation från ett livscykelperspektiv. Dessutom kan de bidra till utveckling och ökad konkurrens inom byggbranschen genom ett tydligare kravställande och med en vilja att prova nya, icke-lokala entreprenörer och nya produktionsmetoder (Statskontoret 2009). Traditionellt byggande hävdas utgöra ett hinder för förändring (Dulaimi et al. 2003). Industriellt byggande, med byggande i fabrik och processorientering, ses som ett sätt att nå framsteg byggandet (ex Stadskontoret 2009). Industriellt byggande av flerbostadshus med trästomme för med sig samtliga fördelar med industriellt byggande. Trots detta är inte beställarna en aktiv kraft (Engström et al. 2009), en möjlig förklaring är att kunderna är osäkra (Höök 2005).Syftet med forskningen är att identifiera fastighetsägarorganisationernas osäkerheter om den industriella träbyggnadsprocessen och om industriellt byggda flerbostadshus med trästomme (ITF-alternativet), hitta mekanismer för varför osäkerheterna uppstår och föreslå åtgärder för att hantera osäkerhet inom kundorganisationer. Avhandlingen bygger på tre bifogade artiklar och en fristående teknisk rapport (Levander 2010). Empiriska data består av intervjuer, ekonomiska data, dokumentation och en enkät som har samlats in från totalt 27 svenska fastighetsägarorganisationer och på 44 ITF fastigheter, och sedan har analyseras inom två fallstudier och en fältstudie.Resultaten visar att kundernas osäkerheter främst är en fråga om tvetydighet (equivocality). Mekanismerna bakom denna är den höga komplexitet och osäkerhet inom byggbranschen generellt, tillsammans med det nya och annorlunda som ITF-alternativet medför. Det nuvarande sättet att hantera information och kommunikation inom de studerade fastighetsägarorganisationerna stödjer inte hantering av tvetydighet.Den allmänna slutsatsen är att ITF-alternativet är en radikal förändring sett ur kundernas perspektiv och representerar nyhet i flera dimensioner. Således går ITF-alternativet utanför kundernas kända referensram och medför därigenom tvetydighet. För att lösa tvetydighet krävs att kundorganisationerna möjliggör överföring av referensramar och aktivt utmanar sina nuvarande arbetssätt. Det föreslås därför att kundorganisationer behöver arbeta med osäkerhetshantering, detta för att kunna hantera och lösa både osäkerhet och tvetydighet, och därigenom bidra till framsteg inom byggandet.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2010

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.