Details

ATT INSE SIN EGEN DÖDLIGHET : En litteraturstudie om närståendes upplevelser och erfarenheter av palliativ vård

by Petersson, Emelie; Dahl, Lisa

Abstract (Summary)
År 2005 dog 21000 svenskar i cancer. Det är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige efter hjärt- och kärlsjukdomar. De senaste åren har därför den palliativa sjukvården utvecklats allt mer. Den palliativa vården är en aktiv helhetsvård för patienten och dennes familj som syftar till att skapa förutsättningar till bästa möjliga vård och livskvalitet när sjukdomen inte längre är botbar. Syftet med den här studien var att med ett närstående perspektiv belysa upplevelsen av att vara närstående till cancerpatienter i palliativ vård. Metoden för studien var en kvalitativ litteraturstudie. Elva kvalitativa artiklar och en avhandling lästes, granskades och sammanställdes med hjälp av en manifest analys. Ur analysen framkom fem huvudkategorier; Informationens betydelse, Kommunikationens betydelse för de närståendes delaktighet, Att hantera den nya situationen, De närståendes sårbarhet och behov av skydd och Att se framåt. I resultatet framkom att de närstående upplevde informationsbehovet som något viktigt för att de skulle kunna känna sig delaktiga i vården. De uppgav även att stödet de inhämtat från hälso- och sjukvårdspersonalen i många fall varit otillräckligt. De närstående var i behov av såväl emotionellt som informativt stöd. Lidandet hos de närstående ökade i takt med att sjukvårdspersonalen inte gav dem det stöd som de behövde. Resultatet kan öka hälso- och sjukvårdspersonalens medvetenhet för vikten av de närstående i vården av palliativt sjuka. INNEHÅLL Inledning 1 Bakgrund 1 Att vara närstående 1 Känsla av sammanhang för de närstående 2 Palliativa vård 2 Livsvärld, lidande och välbefinnande 3 Tidigare forskning 3 Problemformulering 4 Syfte 4 Metod 4 Material 4 Tillvägagångssätt 4 Analys 5 Etiska överväganden 6 Resultat 7 Informationens betydelse 7 Kommunikationens betydelse för de närstående 8 Kommunikation som försvårade delaktighet 8 Kommunikation som underlättade delaktighet 8 Att hantera den nya situationen 9 De närståendes sista tid tillsammans med den sjuke 9 De närståendes behov av acceptans 9 De närståendes sårbarhet och behov av skydd 10 Att se framåt 11 Diskussion 11 Metoddiskussion 11 Resultatdiskussion 13 Slutsats 16 Referenser 17 Bilaga 1. Artikelsök Bilaga 2. Artikelöversikt
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/23/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.