Details

ARGOS – En konceptuell säkerhetsmodell för en serviceorienterad affärsmiljö

by Hallin, Mattias; Johansson, Mats

Abstract (Summary)
Organisationer ställs numera inför ökade krav på förändring och förnyelse i sitt affärsgörande. Det medför samtidigt nya krav på de affärsstödjande IT-system som befinner sig i organisationen vilka måste klara de högre kraven på anpassning i samband med en förändring av organisationen och affärsprocesserna. För att kunna uppnå de nya kraven på flexibilitet och lös koppling som verksamheten ställer på systemen realiserar nu alltfler service-orienterade arkitekturer vilket innebär att delarna i systemen utvecklas som tjänster, levererade efter behov och konsumerade på begäran. Affärsgörandet i den service-orienterade miljön kräver tillit till både miljön och transaktionerna. Vi menar att det är först när aktörernas trygghetsbehov är tillfredsställt som förutsättningar finns att aktörerna känner ett intresse eller en vilja att delta i den öppna miljöns olika affärsaktiviteter. Affärsvärdet som kommuniceras i miljöns interaktioner bestämmer till stor del säkerhetsbehovet och därmed säkerhetsarkitekturens utformning. För att kunna säkra den öppna miljö där tjänsterna brukas och affärsinteraktionerna sker ser vi ett behov av en säkerhetsmodell som är tillräckligt flexibel för att inte inverka hämmande på service-orienteringens grundläggande principer såsom dynamik och flexibilitet i arkitekturen eller på autonomin för inblandade aktörer och tjänster. Denna modell kan genom att lyfta fram viktiga aspekter som bör beaktas utgöra ett stöd för dem som arbetar med att utforma, nyttja eller förvalta säkra service-orienterade affärsmiljöer. Vi har funnit att det finns en mängd olika service-orienterade affärsmiljöer vilka delar vissa grundläggande egenskaper. Ett exempel på denna typ av gemensam egenskap är lös koppling mellan autonoma och heterogena agenter. I affärsmiljön kan det råda förhållanden som sträcker sig från en-till-en ända till många-till-många.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:11/07/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.